Achterhoek Inspiratie Festival VOL=VOL

De Achterhoek staat bol van inspiratie voor de toekomst. Op 5 september organiseert 8RHK ambassadeurs het Achterhoek Inspiratie Festival bij de Heikamp in Ruurlo. Iedereen met hart voor de Achterhoek is welkom! Al ruim 450 mensen hebben zich aangemeld. Komt u ook? Aanmelden is noodzakelijk en kan hier.

PROGRAMMA

FOUNTAINHEADS
In hoog tempo en met humor nemen de Fountainheads je mee in de wereld van innovaties en ontwikkelingen. Met hun Wake Up Call dagen ze je uit!

THEMAPLEINEN
Kijk en beleef Achterhoekse innovaties op de Themapleinen. Laat een cobot een selfie van je maken. Ontdek het onderwijs van de toekomst. Een 3D printer voor 100 euro, kan dat?

DE ACHTERBAN
De Achterhoek oud en stoffig? Dacht het niet! Een groep jongeren met hart voor de Achterhoek slaat een brug tussen Achterhoek Board, Thematafels en hun eigen leeftijdgenoten. Hun act is nog geheim!

ONTMOET & GROET
Altijd al willen spreken met je burgemeester, leden van de Achterhoek Board en Achterhoek Raad of met Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap? Kom speeddaten!

EN VERDER: ACHTERHOEK SPREEKT STRAAT – MUZIEK – THEATER DOOR ESTINEA – ZANDKUNST -DRANKJES & HAPJES

Kom je ook? Aanmelden is noodzakelijk en kan hier.

Achterhoek Inspiratie Festival
5 september 2019 van 16.00 – 20.00 uur
De Heikamp, Hengeloseweg 2 in Ruurlo

Koningin Máxima opent eerste Groene Mineralen Centrale

Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdagmiddag 4 september de eerste Groene Mineralen Centrale in Beltrum. De centrale is een voorbeeld van kringlooplandbouw in de regio. Het is een initiatief van familiebedrijf Groot Zevert Vergisting en een project van de 8RHK Thematafel Circulaire economie en Energietransitie.

De Groene Mineralen Centrale is de eerste centrale in Nederland waar dierlijke mest en andere organische reststromen succesvol wordt gescheiden in een kunstmestvervanger, een bodemverbeteraar en schoon water. De kunstmestvervanger is een vloeibare meststof met daarin alle voor de gewassen benodigde mineralen. Boeren uit de regio nemen de kunstmestvervanger en bodemverbeteraar af van de Groene Mineralen Centrale. Alle gebruikte mest en organische reststromen zijn afkomstig uit de regio zelf. In dertig tot veertig dagen wordt de mest in biogasinstallaties vergist. Het gewonnen biogas wordt onder meer door de centrale zelf gebruikt als brandstof.

Na de opening krijgt Koningin Máxima een rondleiding en spreekt zij met diverse betrokkenen over de werking en de totstandkoming van de Groene Minerale Centrale.

Bron: RVD

Woningen voor jongeren en ouderen krijgen voorrang in de Achterhoek

De 8RHK-samenwerking werpt vruchten af. Op 23 juli kozen B&W van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk er unaniem voor  om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is: voor jongeren en ouderen. Naar verwachting nemen de gemeenteraden hierover eind september een besluit en kort daarna Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

De colleges willen een kwaliteitsslag maken in het woningaanbod in de Achterhoek door het vaststellen van Regionale kwaliteitscriteria voor nieuwe woningbouwplannen. De collegebesluiten zijn het resultaat van de nieuwe, regiobrede samenwerking tussen overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties; samen 8RHK Ambassadeurs. Wethouder Ben Hiddinga, voorzitter van de Thematafel Wonen & Vastgoed namens hen: “We hebben in de Achterhoek een serieus tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen. Vooral starters hebben moeite een huis te vinden, terwijl we onze jongeren willen behouden voor de Achterhoek. Tegelijk zien we dat op dit moment het aantal huishoudens nog groeit, waardoor we meer woningen kunnen bouwen dan in eerdere prognoses. Daarmee krijgen we ruimte om juist die woningen te bouwen waar behoefte aan is. Die nieuwe woningen komen zoveel mogelijk op bestaande locaties, of in panden die al langere tijd leegstaan. Ook is er ruimte voor innovatieve woonconcepten, zoals tiny houses. We willen niet onbeperkt bouwen; de ruimte die we hebben in de Achterhoek is kostbaar en daar willen we behoedzaam mee omspringen.”

Waar moeten nieuwe woningen aan voldoen?
Er zijn drie regionale kwaliteitscriteria. Ten eerste wordt gekeken of de behoefte aan nieuwe woningen lokaal aantoonbaar is. Daarnaast komt er voorrang voor verbouw van leegstaande gebouwen, zoals kerken, scholen, kantoren en winkels naar woningen. En inbreiding (bouwen binnen de kernen) gaat voor uitbreiding.

Kwaliteitscriteria
De Regionale kwaliteitscriteria woningbouw Achterhoek gelden voor nieuwe woningbouwplannen. De regionale criteria vormen de basis, daarnaast kunnen gemeenten aanvullende lokale criteria opstellen. Veel gemeenten sturen ook nu al op kwaliteit en kunnen zo direct aansluiten bij de nieuwe regionale criteria. Het vaststellen van de kwaliteitscriteria is een belangrijke en logische vervolgstap op de ingeslagen koers van kwaliteitsverbetering.

Tekort aanpakken
Door te bouwen naar behoefte wordt het tekort aan woningen voor jongeren en ouderen op de Achterhoekse woningmarkt aangepakt. Ook het focussen op het verduurzamen en waar nodig aanpassen van de bestaande woningen past in deze regiobrede aanpak.Na het besluit van de provincie Gelderland kunnen de gemeenten aan de slag met de regionale kwaliteitscriteria.

Lees ook het artikel in De Gelderlander

Jongeren aan het woord: De Achterban nodigt uit!

Het probleem van wegtrekkende jongeren en daarmee een tekort aan jong talent in de regio is een ‘hot item’ in de Achterhoek. Wij, ‘de Achterban’, zijn een groep van ca twintig jongeren tussen de 20 en 30 jaar die een hart hebben voor de Achterhoek! Onze kracht is dat wij weten wat jongeren willen op het gebied van wonen, werken en leven. We willen dat jongeren via ons netwerk een stem hebben bij beslissingen over onderwerpen die hen raken. Dit doen we door een brug te slaan tussen leden van de Achterhoek Board, Thematafels en ‘de Achterban’.

Wij houden daarom eens in de twee maanden een pizzasessie en pitchen daarbij onze ideeën. We gaan natuurlijk graag in gesprek over vragen en dilemma’s waar de Board en de Thematafels een antwoord op zoeken.

Interesse om als Thematafel aan te sluiten bij een pizzasessie? Stuur een mail naar achterbanachterhoek@gmail.com

Ben je jong en wil je ook aansluiten bij de Achterban?
Word lid van de Facebookgroep en blijf op de hoogte van alle activiteiten!

 

 

Achterhoek eerste Cirkelregio van Nederland?

De Achterhoek wil koploper worden in circulaire economie. Op 11 juli kwamen ongeveer 40 Achterhoek Ambassadeurs bij elkaar om mee te denken over hoe we als regio kunnen zorgen voor een minimalisering van het gebruik (en hergebruik) van grondstoffen. Alle soorten organisaties waren vertegenwoordigd: ondernemers, het onderwijs, woningcorporaties, afvalinzamelingsbedrijven, gemeenten, waterschap etc. De bijeenkomst werd georganiseerd door de coöperatie Cirkelregio De Achterhoek in oprichting vanuit de thematafel Circulaire Economie en Energietransitie.

Doel van de Cirkelregio is meer kennisdeling en expertise over circulariteit in de Achterhoek. Hiermee wordt de Achterhoek de eerste regio die deelneemt aan het landelijke netwerk Cirkelstad. Overigens wordt ook aangesloten bij Circles (netwerk in Oost Nederland). Willy Smit van WAM&VanDuren zal als zogenaamde ‘spinner’ samen met zijn collega Twan van Vuren zorgen voor de verbinding met o.a. andere Cirkelsteden en het aanjagen van gezamenlijke intiatieven. Er zijn al drie initiatieven ondergebracht bij de Cirkelregio. Een voorbeeld hiervan is de inventarisatie van reststromen en restcapaciteiten op bedrijventerreinen die bedrijven wellicht van elkaar kunnen gebruiken. Ook het project rondom het inventariseren van de gebouwde omgeving is belangrijk. Er komt informatie over te slopen gebouwen, om inzichtelijk te maken welke elementen van een gebouw voor hergebruik in aanmerking komen. Deze projecten vormen input voor de digitale en fysieke materialenmarktplaats, ook onderdeel van de Cirkelregio. Hier worden (bouw)materialen opgeslagen, bewerkt en opnieuw in de markt gebracht.

Erick Wuestman (één van de oprichters van de Cirkelstad coöperatie) inspireerde de aanwezigen met diverse voorbeelden van mogelijkheden voor circulair ondernemen. Zo vertelde hij over de mogelijkheid om warmte te winnen via het asfalt. Dit wordt mogelijk als partijen op een andere manier, veel eerder in het proces, gaan samenwerken.

Vervolgens werden stellingen voorgelegd aan een vierkoppig panel (bestaande uit Gerrolt Ooijman, Erick Wuestman, Derk Wassink en Paul Hofman), waarbij ook de zaal meediscussieerde. Paul Hofman (wethouder Bronckhorst en voorzitter thematafel) mocht reageren op de eerste stelling die ging over het belang van circulair inkopen door de gemeente. Paul Hofman vertelde dat hij sinds kort op een circulair ingekochte bureaustoel zit. Om circulair inkopen verder te brengen dan deze pilot is een breed gedragen ambitie van het gemeentebestuur belangrijk. Er is samenwerking nodig tussen gemeentelijke afdelingen om deze omslag tot stand te brengen.

Tot slot konden alle aanwezigen aangeven wat er nodig is om Cirkelstad tot een succes te maken. Sleutelwoord is DOEN en elkaar laten zien waar we al mee bezig zijn. We zouden de Achterhoek niet zijn als we niet gewoon met elkaar aan de slag gaan.

In oktober staat de officiële Kick off van Cirkelregio De Achterhoek gepland. Voor de eerste drie jaar wordt financiële ondersteuning via de Regio Deal gevraagd, daarna zal de coöperatie zelfstandig verder gaan.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Willemien Tel (w.tel@8rhk.nl)

 

Regio Deal: besluit is rond, we kunnen aan de slag

Op 15 juli heeft het ministerie van LNV een besluit afgegeven over acht Regio deals, waaronder die van de Achterhoek. Rijk, provincie en Achterhoek willen met de Regio Deal Achterhoek de brede welvaart van inwoners en bedrijven in onze regio vergroten. We richten ons daarvoor op drie aspecten: de economie, de leefomgeving en de bestuurlijke slagkracht in de regio. We zien deze drie als sterk samenhangend.

Wat doen we? We maken projecten mogelijk die de economie stimuleren en die bijdragen aan duurzaamheid (energieneutraal, circulair). Ook ondersteunen we projecten die een goed en gezond woon- en leefklimaat bevorderen en die de bereikbaarheid van en binnen de regio verbeteren. Tenslotte stimuleren we een sterke bestuurlijke samenwerking in de Achterhoek. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige regio.
De Regio Deal Achterhoek is een vierjarig investeringsprogramma (2019–2022) van maximaal veertig miljoen euro en is gebaseerd op de Achterhoek Visie die tot 2030 loopt.
Lees de Samenvatting RegioDeal Achterhoek.

Hoe kan ik meedoen met de Regio Deal? Van projectidee tot besluit
Iedereen kan een projectidee voorleggen aan een van de zes Thematafels. De tafel kijkt of het projectidee inhoudelijk past in de Visie 2030/ Regio Deal. Zo ja, dan kan het project verder worden uitgewerkt. De Thematafel kan de projectaanvrager ondersteunen om tot een volwaardig projectvoorstel, inclusief financieringsvoorstel te komen. Ook andere Thematafels kunnen betrokken worden; integraal en in samenhang werken is het sleutelwoord.

Onafhankelijke toets
Provincie Gelderland en 8RHK Ambassadeurs toetsen vooraf of een project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Regio Deal. Criteria hiervoor zijn: meervoudige opgave, draagvlak, cofinanciering, regionale impact, doelmatigheid, doeltreffendheid, resultaten inwonerspanel Achterhoek Spreekt en eventuele meekoppelkansen met andere Rijksprogramma’s. De Thematafel beoordeelt het projectvoorstel uiteindelijk op inhoud, volledigheid en financiële onderbouwing en geeft vervolgens een advies aan de Achterhoek Board.

Besluit
De Achterhoek Board besluit op zijn beurt of het project akkoord is voor financiering. Het algemeen bestuur besluit formeel en neemt in principe het besluit van de Achterhoek Board over. Hierna zorgt 8RHK Ambassadeurs voor de administratieve afhandeling van de projectaanvraag en stelt een bijdrage vast.

Meer lezen
Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs
Aanvraagformulier

 

 

Nederlandse Innovatie Prijs 2019: nominaties in Achterhoek

Update:
VDL Groep heeft op 26 juni de Nederlandse Innovatieprijs 2019 gewonnen. VDL Groep was genomineerd samen met twee Achterhoekse innovaties, het Cowtoilet en de Drop2Drink unit. Bij het toekennen van de innovatieprijs is onder andere gekeken naar nieuwe, vooruitstrevende oplossingen en technologieën, aandacht voor medewerkers, ondernemerschap en samenwerking. 

——————————————————————————————————————–

Twee technisch hoogstaande oplossingen uit de Achterhoek (koeientoilet en waterzuivering) zijn genomineerd voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2019. Op 26 juni wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens ‘De wereld van morgen’ op NPO1.

Hanskamp AgroTech B.V. uit Doetinchem levert technische oplossingen voor de melkveehouderij en in het bijzonder op het gebied van voeren. Praktijkgerichte oplossingen die gunstig zijn voor zowel de melkveehouder als voor het welzijn van de koeien nemen daarbij een prominente plaats in. Een nieuwe oplossing van het bedrijf is het koeientoilet (CowToilet). Deze installatie voorkomt dat ammoniak ontstaat doordat mest en urine van koeien gescheiden blijven van elkaar. Hiervoor is een systeem ontwikkeld dat op gezette momenten een koe uitnodigt om te gaan urineren. Het aanraken van de zenuw aan de achterkant van de koe in combinatie met het aanleren van een link tussen het eten van krachtvoer en plassen vormen daarbij de voorname ingrediënten. De urine wordt vervolgens opgevangen in het koeientoilet – een soort kleine urinoir voor koeien – en afgevoerd. Dit proces vindt geheel automatisch plaats en het systeem is zelflerend. Tevens wordt er rekening gehouden met de specifieke maten van de betreffende koe. Circa 70% van de totale urine van de koe kan met de oplossing worden opgevangen.
Het systeem van het koeientoilet is technologisch gezien vernuftig in de eenvoud. Toch heeft het bedrijf hiermee twee patenten bemachtigd. De potentiële maatschappelijke impact van het uit elkaar houden van urine en mest is aanzienlijk. Koeien zijn een voorname bron van ammoniakuitstoot (gelieerd aan stikstofuitstoot). De maatschappelijke winst zit niet alleen in het voorkomen dat de betreffende uitstoot ontstaat in de stal. Zo maakt het koeientoilet het eveneens mogelijk dat emissies vanuit de mestopslag en bij het uitrijden sterk gereduceerd worden. Verder wordt het wellicht overbodig dat boeren drijfmest (combinatie van mest en urine) dienen te injecteren in het weiland en kan kunstmestgebruik teruggebracht worden tot een minimum of zelfs geheel uitgesloten worden. Het separaat opvangen van urine maakt het mogelijk om daarmee het land te bemesten waardoor het gras naar verluidt beter groeit. De urine van koeien die apart wordt opgevangen met het koeientoilet vormt op termijn eveneens een mogelijke basis voor nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld om ‘gele stroom’ op te wekken.
Het koeientoilet wordt naar verwachting in 2020 geïntroduceerd in de markt. Momenteel zit de oplossing in een gevorderd stadium van ontwikkeling waarbij het certificeringsproces nog doorlopen dient te worden. Zeven personen van het bedrijf zijn volledig gericht op de ontwikkeling van het koeientoilet. Daarnaast wordt ook samengewerkt met verschillende externe partijen, zoals met de Wageningen University & Research.

D2D Water Solutions B.V. is een startup in Hardenberg (Overijssel) met een dependance in Ulft. Het bedrijf heeft een systeem – de Drop2Drink unit – ontwikkeld waarmee regenwater gezuiverd kan worden tot drinkwater.
Het vernieuwende van deze oplossing zit hem in de combinatie van een aantal eigenschappen. Zo is het systeem bestemd voor consumenten waardoor decentrale waterzuivering plaats kan vinden. Daarnaast is een onderscheidend aspect dat het bedrijf een garantie geeft op veilig, gezuiverd drinkwater. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vernuftige toepassing van zuiveringstechnieken en intelligente besturing. Een bijkomend voordeel daarvan is dat de oplossing relatief simpel en toegankelijk (‘plug en play’) is voor de consument.
Het moge duidelijk zijn dat de oplossing van de startup uit Ulft gericht is op het adresseren van het maatschappelijke vraagstuk van watertekort. Naar verluidt wordt dit in een toekomst een nog meer prangend vraagstuk. De oplossing maakt het mogelijk om mensen meer zelfvoorzienend te maken wat betreft drinkwater. Dit heeft bijvoorbeeld voordelen voor gebieden waar er geen tot nauwelijks infrastructuur is voor drinkwater, zoals in de vorm van drinkwaterleidingen. Een bijkomend voordeel is dat de capaciteitsbeslag voor bestaande waterinfrastructuur tevens afneemt door de oplossing. Door het opvangen van regenwater in een grote bak komt immers minder hemelwater direct in het riool terecht. Doordat de oplossing ook afwater kan zuiveren kan er tot op zekere hoogte zelfs een circulaire wateromloop ontstaan op lokaal niveau.
Dit jaar zijn de eerste exemplaren van de oplossing geplaatst. Het bedrijf zit nu in de transitie van de pilot- naar de opschaalfase.

Achterhoek Inspiratie Festival

Donderdag 5 september 2019 organiseert 8RHK ambassadeurs het eerste Achterhoek Inspiratie Festival!
Iedereen met hart voor de Achterhoek is welkom, dus nodig ook je vrienden, familie, collega’s uit.
Het festival vindt plaats bij De Heikamp, Hengeloseweg 2 in Ruurlo van 16:00 tot 20:00 uur.

Het festival gaat over ‘De Achterhoek van de toekomst’.
De Achterhoek staat bol van de inspiratie.

Op verschillende pleinen zie je projecten, initiatieven en bedrijven die een bijdrage leveren aan het realiseren van Visie 2030 en die inspirerend zijn voor de Achterhoek.

Er is meer!
Inspirerende sprekers
Ontmoet & Groet
Achterhoek Spreekt Straat
Jonge Achterhoekers; de Achterban
Theater
Muziek
Eten en drinken

Wij willen je graag inspireren en geïnspireerd worden!
Kom je ook? Aanmelden kan op deze pagina.

Maak het mee op het Achterhoek Inspiratie Festival. Voor en door Achterhoekers.

Achterhoekse bedrijven op reis naar Shanghai

12 Achterhoekse ondernemers zijn op studiereis naar Shanghai.
Shanghai telt meer dan twintig miljoen inwoners en is het financiële centrum van China.

In de afgelopen jaren probeert de Chinese regering Shanghai steeds meer open te stellen voor buitenlandse ondernemers. Ondernemingen op het gebied van hightech, medische apparatuur en duurzame energie moeten de rol van economische motor overnemen van de aanwezige zware industrie.

Tijdens deze reis bezoeken de ondernemers bedrijven uit de maakindustrie, leren zij over duurzaamheidsprojecten en staan ze stil bij de grote verschillen tussen de Chinese en de westerse zakelijke cultuur.

Om de Smart Industry in de Achterhoek deze week op de kaart te zetten in China is de onderstaande video gemaakt. Deze video laat zien wat wij in de Achterhoek maken en kunnen!

Grootschalige productie kunstmestvervangers uit dierlijke mest

Het grootschalig produceren van een kunstmestvervanger uit dierlijke mest is praktijkrijp. Groot Zevert Vergisting uit Beltrum heeft eind januari een productielijn in gebruik genomen die komend jaar 75 melkveehouders in de Achterhoek van de Groene Weide Meststof gaat voorzien.

Door de productie van biogas draagt Groot Zevert bij aan de reductie van Co2. De hoeveelheid geproduceerd gas is gelijk aan het gebruik van 8000 woningen per jaar. Dit resulteert in een Co2 reductie van 11.000 ton per jaar. Op basis van Co2 uitstoot resulteert dit in een besparing van 3,5 miljoen liter gasolie.

Veeteelt maakte een video van het productieproces van de kunstmestvervanger. Deze komt tot stand door digestaat uit de mestvergister te raffineren. Naast de Groene Weide Meststof zorgt dit voor 50 tot 60 procent schoon water en een dikke fractie.

Video met Engelse ondertiteling (Video includes English subtitles)

 

Bron: Veeteelt