Hoe werkt een Thematafel?

Hoe werkt een Thematafel? Daar gebeurt het immers! Daarom starten we met een reeks artikelen over wat de zes Thematafels doen en wat dat oplevert. We beginnen met videoverslagen van de tweede Achterhoekdag op 3 oktober.

We beginnen met videoverslagen van de tweede Achterhoekdag op 3 oktober. De zes Achterhoek Thematafels en de Achterhoek Board kwamen voor de tweede keer bij elkaar. Van elke bijeenkomst is een kort videoverslag gemaakt.

Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

 

Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid

 

Thematafel Zorginnovatie

 

Thematafel Smart Werken & Innovatie

 

Thematafels en Achterhoek Board van start

Tijdens de eerste Achterhoekdag op donderdag 6 september gingen de zes Thematafels en de Achterhoek Board van start. De Achterhoekdag is het logische vervolg op de start van de Achterhoekse Raad afgelopen maandag. Daarmee is de ‘smart governance’, de unieke samenwerking tussen organisaties, ondernemers en overheden (de 3 O’s) in de Achterhoek, een feit. 

De eerste Achterhoekdag stond vooral in het teken van kennismaken: de deelnemers van de Thematafels en Boardleden onderling, maar ook dwars door de zes thema’s en de drie O’s heen met elkaar. Vandaar ondermeer de vragen aan de deelnemers: waar staan we nu met onze Thematafel? En wat willen we over twee jaar hebben bereikt? 

In de zes Thematafels zijn in totaal zo’n 100 Achterhoekers vanuit de drie O’s vertegenwoordigd, met elk hun eigen achtergrond en achterban. 

De zes Thematafels zijn: Smart Werken & Innovatie, Zorginnovatie, Vastgoed & Woningmarkt, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire  Economie & Energietransitie. 

Tijdens het ochtendprogramma kwamen de eerste drie Thematafels bij elkaar. Na de gezamenlijke lunch met officiële opening was het ’s middags de beurt aan de overige drie Thematafels en kwam ook de Achterhoek Board voor het eerst bijeen. 

De Boardleden Mirjam Koster (afgevaardigde vanuit onderwijs) en Ted Kok (afgevaardigde vanuit de zeven gemeenten), plus Mark Boumans (voorzitter Board) vertellen over de nieuwe samenwerkingsstructuur.

Fotografie: Carlo Stevering, Video: REGIO8

De Achterhoek Raad voor het eerst bij elkaar

Maandagavond 3 september kwam de Achterhoek Raad voor het eerst bij elkaar. In totaal 49 raadsleden, die de 49 raadsfracties van de 7 gemeenten in de regio Achterhoek vertegenwoordigen. Het eerste wapenfeit was de installatie van de Achterhoek Board.

Om recht te doen aan de stemverhoudingen in elke gemeente, wordt gestemd op basis van stempunten. Dat betekent dat elk lid van de Achterhoek Raad zoveel stempunten heeft als het aantal raadsleden dat zijn/haar fractie kent in de eigen gemeenteraad.

Foto’s bijeenkomst

De Achterhoek Raad voor het eerst bij elkaar. De nieuwe raadsleden stellen zich voor.

Eerste agendapunt van de nieuwe Achterhoek Raad is de installatie van de Achterhoek Board. De maatschappelijke organisaties voor onderwijs, zorg en woningbouwcorporaties worden vertegenwoordigd door: Mirjam Koster (onderwijs), Chrit van Ewijk (zorg), Claus Martinot (woningbouwcorporaties). De ondernemers zijn vertegenwoordigd door Peter Rikken (VNO-NCW), Arthur Jansen (SIKA), Koen Knufing (Bouwend Nederland). De deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd door Patricia Hoytink (Berkelland), Ted Kok (Aalten), Willem Buunk (Bronckhorst) en de provincie Gelderland door Bea Schouten (gedeputeerde). De Board wordt voorgezeten door Mark Boumans (burgemeester Doetinchem).

Tijdens de vergadering werd kort de Regiodeal toegelicht, die recent is ingediend bij het Rijk met een aanvraag van € 40 miljoen. Doel en ambitie: ‘groeien maar dan in kwaliteit’. Door innoveren en pionieren wil de Achterhoek samen met het Rijk nieuwe aanpakken formuleren, waar ook de rest van NL van kan leren en profiteren. Lees hier de Regiodeal Achterhoek.

Tot slot gingen de leden van de Achterhoek Raad met elkaar in gesprek  over de Achterhoek Agenda 2030. Dat gebeurde in 6 thematafels: Zorginnovatie, Circulaire Economie en Energietransitie, Mobiliteit en Bereikbaarheid, Wonen en Vastgoed, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Smart Werken en Innovatie.

Bekijk hier de gehele uitzending van de Achterhoek Raad van 3 september 2018.

Video’s

Foto’s door Carlo Stevering Fotografie. Video’s door Arno Ikink van Oostkant. 

Nieuwe samenwerking Achterhoek van start!

Wat gebeurt er?
De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Dat gebeurt met de Agenda2030. Die is in de maak. De voorlopige naam van de samenwerking is Achterhoek2030.
Wat gaan we doen? Lees de ToekomstKrant.

Hoe gaan we dat doen?
Achterhoek2030 vervangt per 1 juli Achterhoek2020 en de zes portefeuillehoudersoverleggen. Dit betekent dat Achterhoek2020 vanaf dat moment opgaat in Achterhoek2030. Regio Achterhoek blijft bestaan. Tussen september en januari bouwen we een nieuwe website. Tijdelijk zijn we dus ‘in between websites’.

Hoe ziet dat er uit?

In de Achterhoek Board zitten tien bestuurders van bedrijfsleven, gemeentes, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector plus een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast is er de Achterhoek Raad met 49 gemeenteraadsleden die meekijken en toezien op de resultaten. De uitvoering van de Agenda2030 gebeurt in zes Thematafels waaraan de verschillende partners deelnemen. Alle Achterhoekers kunnen straks bijdragen, onder andere via een burgerpanel. Lees meer.


Wanneer starten we?
De Achterhoek Raad komt op 3 september voor het eerst bijeen en benoemt dan de leden van de Achterhoek Board; de Board komt voor het eerst bijeen op de Achterhoekdag op 6 september. Ook de zes Thematafels hebben op deze dag hun eerste overleg.

En Regio Achterhoek?
De zeven gemeenten die samenwerkten in de Regio Achterhoek, blijven hiervan deel uitmaken. Tegelijkertijd maken zij ook deel uit van de nieuwe (uitgebreide) samenwerkingsvorm waarin provincie, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aan het stuur staan.

Wie doet dus wat?

De Achterhoek Board: bepaalt de inhoud (Agenda2030)

De Achterhoek Raad (49 gemeenteraadsleden): bepaalt samen met de Board de Agenda 2030 voor de Achterhoek en controleert de voortgang.

Zes Thematafels: voeren deze agenda uit. Thema’s zijn:
– Smart werken en innovatie
– Onderwijs en arbeidsmarkt
– Vastgoed en woningmarkt
– Mobiliteit en bereikbaarheid
– Circulaire economie en Energietransitie
– Zorginnovatie

Regio Achterhoek: voert de regie op de algehele samenwerking en zorgt ervoor dat de Achterhoek Agenda 2030, de jaarplannen en bijbehorende investeringsagenda worden opgesteld en uitgevoerd. Ze adviseert Board en Raad over de lobby en subsidies en levert hiervoor ook capaciteit.