Achterhoek eerste Cirkelregio van Nederland?

De Achterhoek wil koploper worden in circulaire economie. Op 11 juli kwamen ongeveer 40 Achterhoek Ambassadeurs bij elkaar om mee te denken over hoe we als regio kunnen zorgen voor een minimalisering van het gebruik (en hergebruik) van grondstoffen. Alle soorten organisaties waren vertegenwoordigd: ondernemers, het onderwijs, woningcorporaties, afvalinzamelingsbedrijven, gemeenten, waterschap etc. De bijeenkomst werd georganiseerd door de coöperatie Cirkelregio De Achterhoek in oprichting vanuit de thematafel Circulaire Economie en Energietransitie.

Doel van de Cirkelregio is meer kennisdeling en expertise over circulariteit in de Achterhoek. Hiermee wordt de Achterhoek de eerste regio die deelneemt aan het landelijke netwerk Cirkelstad. Overigens wordt ook aangesloten bij Circles (netwerk in Oost Nederland). Willy Smit van WAM&VanDuren zal als zogenaamde ‘spinner’ samen met zijn collega Twan van Vuren zorgen voor de verbinding met o.a. andere Cirkelsteden en het aanjagen van gezamenlijke intiatieven. Er zijn al drie initiatieven ondergebracht bij de Cirkelregio. Een voorbeeld hiervan is de inventarisatie van reststromen en restcapaciteiten op bedrijventerreinen die bedrijven wellicht van elkaar kunnen gebruiken. Ook het project rondom het inventariseren van de gebouwde omgeving is belangrijk. Er komt informatie over te slopen gebouwen, om inzichtelijk te maken welke elementen van een gebouw voor hergebruik in aanmerking komen. Deze projecten vormen input voor de digitale en fysieke materialenmarktplaats, ook onderdeel van de Cirkelregio. Hier worden (bouw)materialen opgeslagen, bewerkt en opnieuw in de markt gebracht.

Erick Wuestman (één van de oprichters van de Cirkelstad coöperatie) inspireerde de aanwezigen met diverse voorbeelden van mogelijkheden voor circulair ondernemen. Zo vertelde hij over de mogelijkheid om warmte te winnen via het asfalt. Dit wordt mogelijk als partijen op een andere manier, veel eerder in het proces, gaan samenwerken.

Vervolgens werden stellingen voorgelegd aan een vierkoppig panel (bestaande uit Gerrolt Ooijman, Erick Wuestman, Derk Wassink en Paul Hofman), waarbij ook de zaal meediscussieerde. Paul Hofman (wethouder Bronckhorst en voorzitter thematafel) mocht reageren op de eerste stelling die ging over het belang van circulair inkopen door de gemeente. Paul Hofman vertelde dat hij sinds kort op een circulair ingekochte bureaustoel zit. Om circulair inkopen verder te brengen dan deze pilot is een breed gedragen ambitie van het gemeentebestuur belangrijk. Er is samenwerking nodig tussen gemeentelijke afdelingen om deze omslag tot stand te brengen.

Tot slot konden alle aanwezigen aangeven wat er nodig is om Cirkelstad tot een succes te maken. Sleutelwoord is DOEN en elkaar laten zien waar we al mee bezig zijn. We zouden de Achterhoek niet zijn als we niet gewoon met elkaar aan de slag gaan.

In oktober staat de officiële Kick off van Cirkelregio De Achterhoek gepland. Voor de eerste drie jaar wordt financiële ondersteuning via de Regio Deal gevraagd, daarna zal de coöperatie zelfstandig verder gaan.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Willemien Tel (w.tel@8rhk.nl)

 

Regio Deal: besluit is rond, we kunnen aan de slag

Op 15 juli heeft het ministerie van LNV een besluit afgegeven over acht Regio deals, waaronder die van de Achterhoek. Rijk, provincie en Achterhoek willen met de Regio Deal Achterhoek de brede welvaart van inwoners en bedrijven in onze regio vergroten. We richten ons daarvoor op drie aspecten: de economie, de leefomgeving en de bestuurlijke slagkracht in de regio. We zien deze drie als sterk samenhangend.

Wat doen we? We maken projecten mogelijk die de economie stimuleren en die bijdragen aan duurzaamheid (energieneutraal, circulair). Ook ondersteunen we projecten die een goed en gezond woon- en leefklimaat bevorderen en die de bereikbaarheid van en binnen de regio verbeteren. Tenslotte stimuleren we een sterke bestuurlijke samenwerking in de Achterhoek. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige regio.
De Regio Deal Achterhoek is een vierjarig investeringsprogramma (2019–2022) van maximaal veertig miljoen euro en is gebaseerd op de Achterhoek Visie die tot 2030 loopt.
Lees de Samenvatting RegioDeal Achterhoek.

Hoe kan ik meedoen met de Regio Deal? Van projectidee tot besluit
Iedereen kan een projectidee voorleggen aan een van de zes Thematafels. De tafel kijkt of het projectidee inhoudelijk past in de Visie 2030/ Regio Deal. Zo ja, dan kan het project verder worden uitgewerkt. De Thematafel kan de projectaanvrager ondersteunen om tot een volwaardig projectvoorstel, inclusief financieringsvoorstel te komen. Ook andere Thematafels kunnen betrokken worden; integraal en in samenhang werken is het sleutelwoord.

Onafhankelijke toets
Provincie Gelderland en 8RHK Ambassadeurs toetsen vooraf of een project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Regio Deal. Criteria hiervoor zijn: meervoudige opgave, draagvlak, cofinanciering, regionale impact, doelmatigheid, doeltreffendheid, resultaten inwonerspanel Achterhoek Spreekt en eventuele meekoppelkansen met andere Rijksprogramma’s. De Thematafel beoordeelt het projectvoorstel uiteindelijk op inhoud, volledigheid en financiële onderbouwing en geeft vervolgens een advies aan de Achterhoek Board.

Besluit
De Achterhoek Board besluit op zijn beurt of het project akkoord is voor financiering. Het algemeen bestuur besluit formeel en neemt in principe het besluit van de Achterhoek Board over. Hierna zorgt 8RHK Ambassadeurs voor de administratieve afhandeling van de projectaanvraag en stelt een bijdrage vast.

Meer lezen
Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs
Aanvraagformulier

 

 

Nederlandse Innovatie Prijs 2019: nominaties in Achterhoek

Update:
VDL Groep heeft op 26 juni de Nederlandse Innovatieprijs 2019 gewonnen. VDL Groep was genomineerd samen met twee Achterhoekse innovaties, het Cowtoilet en de Drop2Drink unit. Bij het toekennen van de innovatieprijs is onder andere gekeken naar nieuwe, vooruitstrevende oplossingen en technologieën, aandacht voor medewerkers, ondernemerschap en samenwerking. 

——————————————————————————————————————–

Twee technisch hoogstaande oplossingen uit de Achterhoek (koeientoilet en waterzuivering) zijn genomineerd voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2019. Op 26 juni wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens ‘De wereld van morgen’ op NPO1.

Hanskamp AgroTech B.V. uit Doetinchem levert technische oplossingen voor de melkveehouderij en in het bijzonder op het gebied van voeren. Praktijkgerichte oplossingen die gunstig zijn voor zowel de melkveehouder als voor het welzijn van de koeien nemen daarbij een prominente plaats in. Een nieuwe oplossing van het bedrijf is het koeientoilet (CowToilet). Deze installatie voorkomt dat ammoniak ontstaat doordat mest en urine van koeien gescheiden blijven van elkaar. Hiervoor is een systeem ontwikkeld dat op gezette momenten een koe uitnodigt om te gaan urineren. Het aanraken van de zenuw aan de achterkant van de koe in combinatie met het aanleren van een link tussen het eten van krachtvoer en plassen vormen daarbij de voorname ingrediënten. De urine wordt vervolgens opgevangen in het koeientoilet – een soort kleine urinoir voor koeien – en afgevoerd. Dit proces vindt geheel automatisch plaats en het systeem is zelflerend. Tevens wordt er rekening gehouden met de specifieke maten van de betreffende koe. Circa 70% van de totale urine van de koe kan met de oplossing worden opgevangen.
Het systeem van het koeientoilet is technologisch gezien vernuftig in de eenvoud. Toch heeft het bedrijf hiermee twee patenten bemachtigd. De potentiële maatschappelijke impact van het uit elkaar houden van urine en mest is aanzienlijk. Koeien zijn een voorname bron van ammoniakuitstoot (gelieerd aan stikstofuitstoot). De maatschappelijke winst zit niet alleen in het voorkomen dat de betreffende uitstoot ontstaat in de stal. Zo maakt het koeientoilet het eveneens mogelijk dat emissies vanuit de mestopslag en bij het uitrijden sterk gereduceerd worden. Verder wordt het wellicht overbodig dat boeren drijfmest (combinatie van mest en urine) dienen te injecteren in het weiland en kan kunstmestgebruik teruggebracht worden tot een minimum of zelfs geheel uitgesloten worden. Het separaat opvangen van urine maakt het mogelijk om daarmee het land te bemesten waardoor het gras naar verluidt beter groeit. De urine van koeien die apart wordt opgevangen met het koeientoilet vormt op termijn eveneens een mogelijke basis voor nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld om ‘gele stroom’ op te wekken.
Het koeientoilet wordt naar verwachting in 2020 geïntroduceerd in de markt. Momenteel zit de oplossing in een gevorderd stadium van ontwikkeling waarbij het certificeringsproces nog doorlopen dient te worden. Zeven personen van het bedrijf zijn volledig gericht op de ontwikkeling van het koeientoilet. Daarnaast wordt ook samengewerkt met verschillende externe partijen, zoals met de Wageningen University & Research.

D2D Water Solutions B.V. is een startup in Hardenberg (Overijssel) met een dependance in Ulft. Het bedrijf heeft een systeem – de Drop2Drink unit – ontwikkeld waarmee regenwater gezuiverd kan worden tot drinkwater.
Het vernieuwende van deze oplossing zit hem in de combinatie van een aantal eigenschappen. Zo is het systeem bestemd voor consumenten waardoor decentrale waterzuivering plaats kan vinden. Daarnaast is een onderscheidend aspect dat het bedrijf een garantie geeft op veilig, gezuiverd drinkwater. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vernuftige toepassing van zuiveringstechnieken en intelligente besturing. Een bijkomend voordeel daarvan is dat de oplossing relatief simpel en toegankelijk (‘plug en play’) is voor de consument.
Het moge duidelijk zijn dat de oplossing van de startup uit Ulft gericht is op het adresseren van het maatschappelijke vraagstuk van watertekort. Naar verluidt wordt dit in een toekomst een nog meer prangend vraagstuk. De oplossing maakt het mogelijk om mensen meer zelfvoorzienend te maken wat betreft drinkwater. Dit heeft bijvoorbeeld voordelen voor gebieden waar er geen tot nauwelijks infrastructuur is voor drinkwater, zoals in de vorm van drinkwaterleidingen. Een bijkomend voordeel is dat de capaciteitsbeslag voor bestaande waterinfrastructuur tevens afneemt door de oplossing. Door het opvangen van regenwater in een grote bak komt immers minder hemelwater direct in het riool terecht. Doordat de oplossing ook afwater kan zuiveren kan er tot op zekere hoogte zelfs een circulaire wateromloop ontstaan op lokaal niveau.
Dit jaar zijn de eerste exemplaren van de oplossing geplaatst. Het bedrijf zit nu in de transitie van de pilot- naar de opschaalfase.

Achterhoek Inspiratie Festival

Donderdag 5 september 2019 organiseert 8RHK ambassadeurs het eerste Achterhoek Inspiratie Festival!
Iedereen met hart voor de Achterhoek is welkom, dus nodig ook je vrienden, familie, collega’s uit.
Het festival vindt plaats bij De Heikamp, Hengeloseweg 2 in Ruurlo van 16:00 tot 20:00 uur.

Het festival gaat over ‘De Achterhoek van de toekomst’.
De Achterhoek staat bol van de inspiratie.

Op verschillende pleinen zie je projecten, initiatieven en bedrijven die een bijdrage leveren aan het realiseren van Visie 2030 en die inspirerend zijn voor de Achterhoek.

Er is meer!
Inspirerende sprekers
Ontmoet & Groet
Achterhoek Spreekt Straat
Jonge Achterhoekers; de Achterban
Theater
Muziek
Eten en drinken

Wij willen je graag inspireren en geïnspireerd worden!
Kom je ook? Aanmelden kan op deze pagina.

Maak het mee op het Achterhoek Inspiratie Festival. Voor en door Achterhoekers.

Achterhoekse bedrijven op reis naar Shanghai

12 Achterhoekse ondernemers zijn op studiereis naar Shanghai.
Shanghai telt meer dan twintig miljoen inwoners en is het financiële centrum van China.

In de afgelopen jaren probeert de Chinese regering Shanghai steeds meer open te stellen voor buitenlandse ondernemers. Ondernemingen op het gebied van hightech, medische apparatuur en duurzame energie moeten de rol van economische motor overnemen van de aanwezige zware industrie.

Tijdens deze reis bezoeken de ondernemers bedrijven uit de maakindustrie, leren zij over duurzaamheidsprojecten en staan ze stil bij de grote verschillen tussen de Chinese en de westerse zakelijke cultuur.

Om de Smart Industry in de Achterhoek deze week op de kaart te zetten in China is de onderstaande video gemaakt. Deze video laat zien wat wij in de Achterhoek maken en kunnen!

Grootschalige productie kunstmestvervangers uit dierlijke mest

Het grootschalig produceren van een kunstmestvervanger uit dierlijke mest is praktijkrijp. Groot Zevert Vergisting uit Beltrum heeft eind januari een productielijn in gebruik genomen die komend jaar 75 melkveehouders in de Achterhoek van de Groene Weide Meststof gaat voorzien.

Door de productie van biogas draagt Groot Zevert bij aan de reductie van Co2. De hoeveelheid geproduceerd gas is gelijk aan het gebruik van 8000 woningen per jaar. Dit resulteert in een Co2 reductie van 11.000 ton per jaar. Op basis van Co2 uitstoot resulteert dit in een besparing van 3,5 miljoen liter gasolie.

Veeteelt maakte een video van het productieproces van de kunstmestvervanger. Deze komt tot stand door digestaat uit de mestvergister te raffineren. Naast de Groene Weide Meststof zorgt dit voor 50 tot 60 procent schoon water en een dikke fractie.

Video met Engelse ondertiteling (Video includes English subtitles)

 

Bron: Veeteelt

Materialenmarktplaats: ‘afval’ van de één is grondstof voor de ander

Winterswijk – Met het project ‘Materialenmarktplaats’ willen de Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie van Regio De Achterhoek, Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) en de gemeente Winterswijk hergebruik van bouwmaterialen bevorderen. Dit duurzaamheidsproject start met een inventarisatie van afval, reststromen en restcapaciteit van bedrijven op bedrijventerrein Vèèneslat-Noord en Vèèneslat-Zuid en Misterweg in Winterswijk.

Afval is grondstof
Afval van het ene bedrijf, kan een grondstof voor een ander bedrijf zijn. Het doel van de Materialenmarktplaats is om vraag en aanbod van grondstoffen bij elkaar te brengen. “We willen via de Materialenmarktplaats beschikbare machinecapaciteiten en reststromen delen”, aldus Willy Smit van Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie van Achterhoek ambassadeurs. “Op deze wijze kunnen we lokaal verspilling voorkomen en betere benutting van goederen en middelen bevorderen.”
Initiatiefnemer OWIN is van plan deze Materialenmarktplaats samen met Kringloop-Aktief/Rouwmaat Recycling op te zetten in de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre.

Circulaire economie
De Materialenmarktplaats draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie, waarbij reststoffen weer opnieuw worden gebruikt en zuinig wordt omgegaan met energie. “Dit is een prachtig initiatief! Het verbindt vraag en aanbod van grondstoffen met elkaar en draagt op deze wijze concreet bij aan een economisch vitale en duurzame samenleving.” zegt wethouder Tineke Zomer van gemeente Winterswijk.

Initiatief en uitvoering
Maud Schut (17) en Noelle de Jong (17) zijn twee studenten uit het eindexamenjaar van het Gerrit Komrij College. Zij nemen tussen 29 mei en 21 juni interviews af bij de bedrijven om zo te inventariseren of bedrijven mee willen doen aan de Materialenmarktplaats. Beide studenten zijn tijdens hun laatste schoolperiode betrokken geweest bij het verduurzamen van onze regio. Maud heeft met haar profielwerkstuk zelfs de eerste prijs gewonnen in een landelijke wedstrijd voor profielwerkstukken. Daarnaast zijn zij ook betrokken bij de Energietafel Winterswijk en bij het OWIN project Winterswijk Onderneemt Duurzaam.

Achterhoek/Winterswijk bij bezoek Koningshuis aan Mecklenburg-Vorpommern

De gemeente Winterswijk en andere collega’s van 8RHoek Ambassadeurs en de EUREGIO hebben deelgenomen aan het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima op 21 en 22 mei in Bollewick (Mecklenburg-Vorpommern). Doel was een uitwisseling over vitaal platteland-beleid.

Wat er zoal aan bod kwam: De uitdagingen waar de Achterhoek voor staat, de kansen die het LoRa netwerk biedt voor het landelijk gebied, en ervaringen met de nieuwe WINVRED app over toerisme. Voorts een toelichting over de Electrokar die het voor oudere bewoners mogelijk maakt om langer mobiel te blijven, een uitleg over de aanpak van dorpsinitiatieven in kleine kernen en een workshop over ‘Leisure leefstijlen’.

“Het is het mooi te constateren dat de Achterhoek en Mecklenburg samen voor dezelfde uitdagingen staan op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en leefbaarheid. Ook al is er in de Duitse regio veel meer ruimte beschikbaar. Juist door een overheid die durfde mee te investeren, is er bijvoorbeeld een installatie die heel Bollewick van eigen opgewekte energie voorziet”, aldus burgemeester Joris Bengevoord.

De uitwisseling was zo geslaagd dat er volgend jaar een delegatie uit Mecklenburg-Vorpommern op bezoek komt in de Achterhoek.

Foto: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima op staatsbezoek in Bollewick. Links Minister van Landbouw en Milieu dr. Till Backhaus, Deelstaatpremier Manuela Schwesig en rechts van de Koning burgemeester Bertold Meyer van Bollewick.

De Achterhoek op doek

Op de foto met de Achterhoek

“De weelderige bloemenbos verwijst naar de groei en bloei in de Achterhoek.” Het is het eerste dat opvalt in het stilleven dat kunstenaar Louise te Poele maakte voor het Achterhoeks Lentediner. Kamerleden lieten zich er vorige week graag mee portretteren. Vanaf vandaag hangt het stilleven bij de Steck, thuisbasis van de Achterhoek ambassadeurs.

Louise te Poele is beeldend kunstenaar, opgegroeid in Winterswijk, woont en werkt in Arnhem en maakte het stilleven in opdracht van Achterhoek ambassadeurs. Louise: “Als je goed kijkt zie je dat er van alles beweegt en borrelt tussen het groen. Er zijn slangetjes en scheikundige artefacten te zien. De mix staat symbool voor nieuwe duurzame  innovaties die goed samen kunnen gaan met het groen. Een voorbeeld daarvan is het prijswinnende koeientoilet, de gele vloeistof in het stilleven verbeeld deze innovatie. Ook vallen de handjes op. Die staan voor samen de handen uit de mouwen steken en er wat van maken; de nieuwe maakindustrie. En er zijn houten mannetjes aan het werk in ‘t stilleven, zij staan voor modern noaberschap, er voor elkaar zijn en samenwerken aan de toekomst. De bodem van het stilleven is goud en verwijst naar de gulden bodem van de Achterhoek waaruit van allerlei moois kan ontspruiten.” Wat ook opvalt is dat het stilleven gevuld is met symboliek. Louise: “De wortels staan voor de Achterhoekse nuchterheid en de vleugels, die kan de Achterhoek uitslaan om tot grote hoogtes te stijgen.”Ook zitten er verwijzingen in naar de gemeenten die samen de Achterhoek maken. Louise licht toe: “Het lucifer doosje  staat symbool voor het vuur. Vroeger legde het vuur Doetinchem plat, maar nu staat het symbool voor kracht. Omdat er heel wat power voor nodig is om alles van de grond te krijgen in de Achterhoek. En natuurlijk valt de Achterhoekse vlag op, het symbool dat de regio verbindt en sterker maakt!”

Ook op de foto met de Achterhoek?
Heeft u interesse om zelf met het stilleven te gaan of een afbeelding ervan te gebruiken? Laat het ons weten via info@8rhk.nl

Meer info over het werk van beeldend kunstenaar Louise te Poele staat hier

Veel waardering tijdens Achterhoeks Lentediner

Succesvol Achterhoek Lentediner

Inmiddels is het een bekende traditie: het Achterhoeks Lentediner. Voor de achtste keer op rij georganiseerd voor Haagse politici door Achterhoek ambassadeurs.

Ruim twintig Kamerleden en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat namen deel aan het Lentediner. Een afvaardiging van ondernemers, maatschappe­lijke organisaties en bestuurders vanuit de Achterhoek en provincie Gelderland trokken naar Nieuwspoort (Den Haag) om de politici te vertellen wat de Achterhoek de rest van Nederland kan bieden en wat onze regio nodig heeft om ook in de toekomst te bloeien. Na het welkomstwoord door Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk en lid DB Achterhoek ambassadeurs, complimenteerde CdK John Berends de Achterhoek: “Jullie zetten niet alleen de Achterhoek, maar de hele provincie Gelderland op de kaart.”

Thema van het Lentediner 2019 is “de Achterhoek biedt de ruimte’, vrij vertaald naar de Visie Achterhoek 2030 die de Achterhoek Raad onlangs vaststelde. Mirjam Koster, voorzitter CvB Graafschap College en lid Achterhoek Board: “De Achterhoekers weten van aanpakken, dat zie je aan onze  mooie bedrijven. Om onze economie bloeiend te houden hebben we hard mensen nodig. En we hebben de ruimte” Tijdens het diner gaf ondernemer Jurgen Rutgers een krachtig pleidooi om de verbreding van de A12 te versnellen: “Help ons versneld de A12 te verbreden, voor een betere aansluiting van Nederland op de Achterhoek.

Drie ondernemers uit de Achterhoek vertelden hoe zij innovatief werken. Joël Nijenhuis van Varex Imaging vertelde over de techniek die zij ontwikkelden voor het beter comprimeren van een borst tijdens het maken van een mammogram. Henk Hanskamp van Hanskamp werkt aan een koeientoilet; een revolutionair systeem dat het ammoniakprobleem in de melkveesector kan oplossen. En Ton van Hecke van D2D Water Solutions vertelde hoe je met hun Drop2Drink-unit  regenwater in een stap omzet naar veilig drinkwater.

Afsluitend was het woord aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat: “U beschikt over een aantal waardevolle zaken: u heeft bewezen van grote innovatieve waarde te zijn, u werkt samen en u bent praktisch. Ik heb groot vertrouwen in uw regio.” Tussen de interviews door was er volop gelegenheid voor de Kamerleden en Achterhoekse delegatie om met elkaar in gesprek te gaan.