Achterhoek pakt leegstand aan

De zeven Achterhoekse gemeenten gaan een integraal plan van aanpak opstellen voor het terugdringen van de leegstand in de regio. Overheid en eigenaren moeten handen ineen slaan. De stuurgroep Achterhoek2020 is blij met deze ontwikkeling en ondersteunt het plan van harte. Geschat wordt dat de komende jaren tientallen miljoenen nodig zijn voor sloop en transformatie van leegstaande panden. Een belangrijk deel van het benodigde geld zal door de overheid moeten worden opgebracht. 

Achterhoek 2020
De brede samenwerkingsbeweging Achterhoek2020 zet zich in voor een economisch vitale regio waar het goed wonen en leven is. In het programma ‘Wonen’ van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020 is daarom onder andere het voorkomen en aanpakken van leegstaand vastgoed opgenomen. Doel is een vastgoedvoorraad die aan de vraag van inwoners en organisaties voldoet: voldoende woningen en bedrijfs-/winkelpanden van goede kwaliteit. Ook het cultureel erfgoed krijgt hierbij aandacht. Dit vraagt om een heldere visie en aanpak en om het maken van duidelijke keuzes. De stuurgroep Achterhoek2020 is van mening dat met de gezamenlijke aanpak van de gemeenten een belangrijke stap wordt gezet om deze keuzes te kunnen maken.

Leegstand
In de Achterhoek zullen de komende jaren steeds meer stallen en schuren op boerenerven leeg komen te staan, evenals scholen, kerken, bedrijfspanden en winkels. Ook wordt meer leegstand van woningen verwacht. De gemeenten in de Achterhoek willen voorkomen dat deze leegstand een negatief effect heeft op de regionale economie en op de uitstraling van de Achterhoek als mooi en aantrekkelijk woongebied. “Het vraagstuk is momenteel nog behapbaar en daarom is het zaak nu te starten met een totaalaanpak”, aldus Ted Kok, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. “We hebben de colleges van B en W voorgesteld om een brede ambtelijke werkgroep aan het werk te zetten om met een integraal plan van aanpak te komen. We rekenen daarbij ook op de steun van de provincie. Onze aanpak sluit immers prima aan bij de Gebiedsopgave Achterhoek, die de provincie de komende jaren financieel ondersteunt.”

Eigenaren
Door overheidsmiddelen in te zetten is de verwachting dat ook eigenaren van leegstaande panden zich voelen aangemoedigd een bijdrage te leveren door bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) afboeken van de waarde van hun pand.Tot nu toe bestond de aanpak vooral uit kleine stapjes, veelal in de vorm van pilotprojecten. Met deze totaalaanpak kunnen eigenaren van vastgoed in de toekomst meer en meer op eigen kracht de kosten van de (vaak onontkoombare) waardevermindering dragen.

GS akkoord met projecten Achterhoek2020

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben besloten tot financiële bijdragen aan een serie projecten die voortkomen uit de Gebiedsopgaven. Provinciale Staten hebben op 29 juni 2016 al ingestemd met de Uitvoeringsstrategie van de Gebiedsopgaven. De Staten stemden ook in met de doelen en stelden budget ter beschikking. Nu zijn de eerste provinciale bijdragen vastgesteld. Deze initiatieven worden gedragen door de regionale partijen en passen binnen de kerntaken van de provincie. Bea Schouten, gedeputeerde voor de Gebiedsopgaven, is tevreden: “Deze vernieuwende manier van samenwerken leidt nu tot projecten, die worden gedragen en gefinancierd door ons en meerdere partijen in de regio. Zo richten we ons samen op de specifieke opgave in elk gebied.”

Regio Achterhoek zet in op Smart Industry
De partners in de Achterhoek hebben onlangs de ‘Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 2.0’ vastgesteld, met als doel de economie te versterken. De provincie levert een bijdrage van 2.9 miljoen euro om deze agenda uit te voeren. Het gaat ondermeer om de opzet van een Smart Business Centre. In dit centrum werken topsectoren samen en wordt er gewerkt door onderwijs en bedrijfsleven aan cross-overs.
Verder wil de Achterhoek bedrijven laten experimenteren met het 3D-metaalprinten en kennisinstellingen lesprogramma’s laten ontwikkelen die beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Ook het netwerk van innovatieve LORA-sensoren, die bijvoorbeeld boeren helpen bij de beregening van hun land, zal verder worden ontwikkeld. De regio gaat leren en praktijk dichter bij elkaar brengen met SMART-leerwerkplekken, zodat meer techniekleerlingen instromen vanuit het VMBO.

Bron: provincie Gelderland.
Lees het volledige persbericht

Achterhoek2020: Volop in de uitvoering!

De Stuurgroep Achterhoek2020 mag een substantiële bijdrage van de provincie verwachten voor de realisatie van zo’n tien projecten die een flinke impuls geven aan de Achterhoekse economie. En dat is pas het begin. Er zijn nog veel nieuwe projecten in voorbereiding, waarvoor de Stuurgroep in het najaar extra middelen vraagt bij Provinciale Staten.
Foppe Atema, voorzitter Stuurgroep Achterhoek 2020: “Eind augustus heeft de Stuurgroep in aanwezigheid van gedeputeerde Bea Schouten besproken welke projecten met de eerste 2,8 miljoen euro uit het omvangrijke programma “Gebiedsopgave” en uit andere provinciale middelen kunnen starten. Dit zijn nu nog vooral projecten op het gebied van Smart Werken; voor de programma’s Wonen en Bereikbaarheid hopen we in de volgende fase meer geld te ontvangen.”

Smart Werken
Zo komt er een Smart Business Center (SBC) in de Achterhoek: een centrum van en voor ondernemers en instellingen, waar zij samen met studenten en docenten cocreëren en innoveren in de Achterhoek. SBC borduurt voort op de succesformule CIVON en ACT, die innovatie en verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs stimuleren. Het Smart Business Center verdiept deze aanpak door de nieuwe middenkaderopleiding Smart Industry en breidt hem uit naar andere sectoren die van belang zijn voor de Achterhoek, zoals Zorg en AgroFood.
Achterhoekse bedrijven en kennisinstellingen gaan samen gebruik maken van een geavanceerde 3D-metaalprinter bij de Kaak Group in Terborg om te leren van en experimenteren met deze techniek; uniek in de wereld. ‘Smart Technical Education’ is een ambitieus plan om de technische vmbo-opleidingen in de Achterhoek te waarborgen, te ontwikkelen en daarmee interessant te houden voor aankomende studenten. Ook komt er een Kenniswerkplaats voor Smart Biobased Economy en praktische toepassingen van het LoRa-netwerk in de agrarische sector.

Wonen en Bereikbaarheid
Op het gebied van Wonen starten drie pilotprojecten: tijdelijke woonvormen in Winterswijk en Doetinchem, een integrale aanpak van de bestaande woningvoorraad in Beltrum (Berkelland) en ’Achterhoeks vastgoed in de etalage’ waarbij leegstaande panden worden aangepakt. Voor het thema Bereikbaarheid zetten we nu in op een onderzoek naar de Tweede fase N18, waarbij de weg tussen Varsseveld en Groenlo een robuuste autoweg (100 km/uur) wordt en pilots van het Slingeland Ziekenhuis en het Graafschap College op het gebied van ‘Slim Samenreizen Achterhoek’.

Foppe Atema: “Op 12 december organiseert de Stuurgroep weer een Achterhoek2020-bijeenkomst. We nodigen hiervoor iedereen uit die meer wil weten over of wil bijdragen aan Achterhoek2020.” Voor meer informatie over de Uitvoeringsagenda2.0 en de projecten gaat u naar www.achterhoek2020.nl/uitvoeringsagenda.

Nieuwe secretaris-directeur Regio Achterhoek

Saar Veneman is per 1 september 2016 de nieuwe secretaris-directeur ad interim van Regio Achterhoek . Zij stelt zich graag aan u voor.
“Ik werk al jaren in de Achterhoek, en woon hier sinds anderhalf jaar met veel plezier samen met mijn partner Rob en onze paarden en katten. De paarden zijn een uit de kluiten gewassen hobby, samen met een vriendin fok ik een aantal veulens per jaar, daarnaast rijd ik fanatiek.
De laatste jaren heb ik vooral in het sociaal domein gewerkt als programmaleider en ontwikkelmanager voor de gemeente Doetinchem. Ik werk met passie en enthousiasme aan het verbinden van verschillende mensen en werelden, en zie een belangrijke rol voor de Regio in het organiseren van deze verbindingen. We zien het niet altijd van elkaar, maar we willen vaak hetzelfde bereiken. Door elkaar te leren kennen en gericht te informeren, begrijpen we elkaar beter en groeit het vertrouwen.

Mijn eerste weken als secretaris hebben me bevestigd in het  beeld dat ik van Regio Achterhoek en haar samenwerkingspartners had. Er gebeurt ontzettend veel, veel meer dan iedereen weet, en er wordt hard en professioneel gewerkt om de Achterhoek de krachtige regio te houden die ze nu is. Inhoudelijk ligt er een mooi en relevant programma, waar we samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie hard aan werken en in geloven. De focus op Smart Werken zorgt voor een vliegwiel naar onder andere het aantrekken van jonge mensen, mooie trainee programma’s en opleidingsmogelijkheden.

In het komende halfjaar gaat Regio Achterhoek aan de slag met haar structuur, om te zorgen dat ze haar rol nog beter waar kan maken. In die periode zal ik mijn energie inzetten om samen te doen wat we in de Uitvoeringsagenda afgesproken hebben. En vooral ook te laten zien welke resultaten we behalen!”

 

Team Bevolkingsdaling ziet krimp en kracht Achterhoek

Op 4 juli 2016 bracht het Team Bevolkingsdaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken een kennismakingsbezoek aan de Achterhoek. De Achterhoek gaat uit van eigen kracht, maar heeft als krimpgebied nu eenmaal te maken met een verliesmodel en niet met een groeimodel. Onder aan de streep ontstaat altijd een tekort. De Achterhoek riep het Team Bevolkingsdaling op om vooral mee te denken in mogelijkheden. Marianne Besselink (burgemeester Bronckhorst): “Het zou mooi zijn als jullie ons ‘tips’ en ‘tricks’ kunnen geven vanuit het Haagse. Graag trekken we samen op als partners, ook richting de andere ministeries.”

Nieuw team
Het nieuwe Actieplan Bevolkingsdaling bevat een overzicht van de samenwerkingsafspraken met de krimp- en anticipeergebieden. Het Team Bevolkingsdaling zorgt er onder meer voor dat voorbeelden en kennis worden uitgewisseld. Omdat het team recent een vrijwel geheel nieuwe bezetting heeft gekregen, was het programma vooral gericht op kennismaking en –uitwisseling. Daarbij kwamen de hoofdthema’s van de Uitvoeringsagenda Achterhoek2.0 aan de orde: werken, wonen, bereikbaarheid en grensoverschrijdende samenwerking.

Wonen
Regiovoorzitter Annemieke Traag heette het Team Bevolkingsdaling welkom in Neede, een van de kernen waarin de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd, maar waar nog steeds grote (ruimtelijke) opgaven liggen. Hans Suurmond (kennismakelaar Wonen van Achterhoek2020) informeerde de aanwezigen over de regionale opgaven rondom wonen en vastgoed. Er is al veel gedaan, maar duidelijk is dat er nog grote slagen te maken zijn vooral in aanpak van de particuliere woningvoorraad en leegkomend vastgoed. Vervolgens werd een rondgang gemaakt door Neede, onder leiding van wethouder Patricia Hoytink (gemeente Berkelland).

Mobiliteit
Peter Drenth (voorzitter regionaal portefeuillehouderoverleg Mobiliteit) liet zien wat voor de bereikbaarheid van de Achterhoek de belangrijkste aandachtspunten zijn, waaronder een goede wegverbinding (N/A18) en betrouwbaar spoor. De vraag aan het Rijk is om ruimte te bieden om te kunnen experimenteren met nieuwe infrastructuur, door daar waar nodig bepaalde regels uit te schakelen. “Mobiliteit is cruciaal voor een gebied in transitie. De Achterhoek wil daarom nú stappen zetten samen met het Rijk en niet wachten tot het te laat is”, aldus Peter Drenth.

Grensoverschrijdend
Ontgrenzer Walter Leemreize nam de aanwezigen mee ‘over de grens’ en gaf vooral aan dat grensoverschrijdende samenwerking alleen tot stand komt door het gewoon te doen. Bijvoorbeeld door het project Buurtaal jong leren en uitwisseling van studenten en stages met de Westfälische Hochschule Bocholt. Wederzijdse diploma-erkenning (met name in de zorg) vormt nog een knelpunt. Het Team Bevolkingsdaling werkt nauw samen met het team dat zich in Den Haag bezighoudt met grensoverschrijdende samenwerking, dus de verbindingen zijn snel gelegd.

Smart Industry
’s Middags werd het bedrijf Stooff Interior Projects in Eibergen bezocht. Directeur Peter Stoverink gaf een rondleiding door zijn bedrijf. Foppe Atema en Martin Stor gaven een toelichting op de strategische focus op Smart Industry. Daarna volgde een gesprek over de samenwerking tussen Rijk, provincie en regio, waarbij ook gedeputeerde Bea Schouten aanwezig was.

‘Van de nood een deugd maken’
Wat neemt het Team Bevolkingsdaling nu mee naar Den Haag? Karin van Dantzig (afdelingshoofd Bestuurlijke Organisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken) gaf aan dat het ministerie erkent dat er meer regionaal gekeken moet worden. “Ondanks dat de Achterhoek een zeer innovatieve regio is, hebben we wel te maken met krimp en de gevolgen daarvan. Wat opvalt is dat de Achterhoek van een nood een deugd maakt. Dit is zichtbaar op allerlei terreinen. Men zoekt naar alternatieve manieren om mensen hier goed te kunnen laten wonen en werken.” De wederzijdse intentie is om de samenwerking na de zomer verder te verkennen en uit te bouwen.

Achterhoek maakt indruk bij Provinciale Staten

Leden van de commissie Algemeen Bestuur en Financiën van provincie Gelderland bezochten 22 juni de Achterhoek. Dit gebeurde op initiatief van Regio Achterhoek en Achterhoek2020. Doel van het bezoek was de commissie kennis te laten maken met de ambities op het gebied van werken, wonen en bereikbaarheid waarmee de Achterhoek al volop aan de slag is. Steun van de provincie is hierbij zeer welkom. De commissie zal hiervoor binnenkort (een deel van de) middelen uit de Gelderse Gebiedsopgaven toekennen.

Focus op Smart Werken
Regiosecretaris Rik Swieringa zei verheugd te zijn dat de Gebiedsopgave als katalysator heeft gewerkt voor de Achterhoekse partners om focus aan te brengen in de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. “Onze ambitie is SmartHub Achterhoek te zijn. Daar voor hebben we uw steun op het gebied van leefomgeving en bereikbaarheid hard nodig.” Gelderland heeft onlangs bekend gemaakt honderd miljoen euro beschikbaar te hebben voor het stimuleren van de economie. “Wij hebben met onze inzet op Smart Werken duidelijk gemaakt dat wij de Gelderse economie kunnen bieden. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Gelderland met ons gaat investeren in de Achterhoekse economie.”

De leden van PS bezochten in het gezelschap van Achterhoekse ondernemers, raadsleden en bestuurders de innovatieve fabriek O4 Wheelchairs in Varsseveld, waar ‘slimme’ rolstoelen worden gemaakt. Het is een van de vele Achterhoekse bedrijven die het concept Smart Industry heeft omarmd. In Gendringen werden initiatieven getoond om leegstand in de kernen op te vangen en de leefbaarheid te vergroten. Zo zijn er plannen van Azora, Wonion, gemeente Oude IJsselstreek en Stichting Gendringen Leefbaar om wonen, zorg en wijkcentrum letterlijk dichter bij elkaar te brengen.

Leefbaarheid en mobiliteit
Wethouder Kok, voorzitter van de Stuurgroep Regiovisie Wonen, stelde dat de Achterhoek eensgezind minder gaat bouwen en meer gaat investeren het verduurzamen van bestaande panden. “Daarom vragen wij de provincie ons te blijven ondersteunen, zoals nu gebeurt met het programma Steengoed Benutten.” Wethouder Hengeveld van Oude IJsselstreek gaf aan dat serieus gekeken wordt of slopen een optie is. Stuurgroeplid Peter Drenth benadrukte dat mobiliteit de ruggengraat is van de economie en dat de ambities van de Achterhoek niet zonder uitstekend vervoer waargemaakt kunnen worden. “Wij vragen het Rijk regelruimte om te mogen experimenteren. Zo willen we bijvoorbeeld voorkomen dat er lege bussen rondrijden. Wij kunnen dat ‘smart’ oppakken, maar alleen als de provincie hierbij vierkant achter ons staat.”

Eenheid
Anja Prins, voorzitter van de commissie AB&F, prees de Achterhoek om de mate waarin plannen al concreet zijn. “Daarin loopt deze regio echt voorop. Ik zie veel verbinding tussen ondernemers en bestuurders en een groot enthousiasme om samen de mouwen op te stropen, zoals in de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. De Achterhoek komt over als een eenheid”. Statenlid Johan Visser vond dat het bezoek opnieuw liet zien waar de Achterhoek voor staat. “Dat kan nooit te veel worden uitgedragen.” Regiovoorzitter Annemieke Traag dankte de Statenleden voor hun komst. “We zijn vereerd met uw aandacht en blijven heel graag met u samenwerken.”

Secretaris-directeur Regio Achterhoek vertrekt

Rik Swieringa stopt als secretaris-directeur bij Regio Achterhoek, het samenwerkingsverband van de Achterhoekse gemeenten. Dit heeft hij begin juni bekend gemaakt aan het algemeen bestuur. Per 1 september begint hij als adviseur bij onderzoek- & adviesbureau Moventem. 

Swieringa, 36 jaar, werkt nu bijna acht jaar bij Regio Achterhoek, waarvan bijna vier jaar als secretaris-directeur. “Ik ben erg trots op wat we de afgelopen jaren met vele partijen hebben bereikt door samen te werken. Recente wapenfeiten waaraan ik een bijdrage heb mogen leveren zijn het komen tot een gedragen, regionale strategische focus op ‘Smart werken’ in de Uitvoeringsagenda2.0 van Achterhoek2020 en het opzetten van de economische profilering van de Achterhoek. Daarnaast hebben we de goede contacten die er al waren met politici en bewindvoerders in Den Haag en bij provincie Gelderland uitgebouwd en beter benut, door onze lobbyactiviteiten inhoudelijk te professionaliseren en intensiveren.”

Nieuwe uitdaging
Swieringa wil zich verder ontwikkelen in de rol van strategisch adviseur en Moventem in Zutphen biedt hem die kans. “Na bijna vier jaar in mijn huidige functie is de tijd rijp om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Mijn eerste (interim)opdracht als adviseur heb ik al gevonden. Ik ga voor de gemeente Zutphen aan de slag als accountmanager Cleantech en de Mars. Leuke bijkomstigheid is dat ik beroepsmatig niet vertrek uit de Achterhoek en mij kan blijven inzetten voor deze prachtige regio!”

Swieringa heeft met het bestuur afgesproken dat hij in ieder geval tot 1 september drie dagen per week werkzaam blijft voor Regio Achterhoek. “Door samenwerking krijgt de Achterhoek heel veel voor elkaar. Hartelijk dank daarvoor aan alle gemeentebestuurders, raadsleden, ambtenaren, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties! Ik heb met veel plezier mijn bijdrage geleverd en kijk ernaar uit om dit in mijn nieuwe baan op een andere manier te blijven doen.”

 

‘Smart’ Achterhoek maakt Haagse steun los bij Lentediner

Maar liefst 23 Tweede Kamerleden kwamen op 18 mei naar perscentrum Nieuwspoort voor de vijfde editie van het Achterhoeks Lentediner. Dit is een jaarlijks, belangrijk lobbymoment waarop de Achterhoek het Rijk actief betrekt bij en steun vraagt voor regionale opgaven en uitdagingen. Zo’n vijftig Achterhoekse (overheids)bestuurders kijken terug op een geslaagde avond met veel belangstelling van politiek Den Haag.

Steun voor nieuwe opleidingen
Na een kort gesprek met Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje en gedeputeerde Bea Schouten over de samenwerking tussen de provincie en de Achterhoek, gaven drie pitchers een toelichting op de thema’s werken, wonen en bereikbaarheid van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020. Met deze agenda wil de Achterhoek een economisch sterke, aantrekkelijke en goed bereikbare regio blijven. Dit wil ze doen door een flinke impuls te geven aan de ontwikkeling van Smart Industry en ‘Smart Werken’. Aan tafel zaten Tweede Kamerleden Stientje van Veldhoven (D66), Han ten Broeke (VVD) en Attje Kuiken (PvdA). De Kamerleden zegden toe zich te willen inspannen om regels te versoepelen die nu nog forse belemmeringen opwerpen voor het snel starten met de broodnodige opleidingen Middenkader en Associate degree Smart Industry.
Ook benadrukte Han ten Broeke het succes van de lobby met Den Haag toen hij sprak over de werkzaamheden aan de N18 tussen Varsseveld en Enschede. “Eindelijk wordt er aan de N18 gewerkt. Ik ben er trots op dat we dat project in een versnelling hebben geholpen.”
Tijdens de daarop volgende, constructieve tafelgesprekken met onderwerpen als onderwijs & arbeidsmarkt, de zorgsector, sloop, energietransitie en grensoverschrijdend werken zegden diverse Kamerleden toe de Achterhoekse issues te zullen agenderen.

Energie
Foppe Atema, voorzitter Achterhoek2020, blikte aan het eind van de avond terug: “Het is goed om te zien dat er zoveel mensen aanwezig en betrokken zijn. Er zit veel energie in de samenwerking. Ik hoop dat die ‘geproefd’ is aan de tafels.”
Ook Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst, sprak van een succesvolle avond. “Ik heb veel complimenten ontvangen van verschillende Kamerleden. We hebben onszelf goed op de kaart gezet en duidelijk geformuleerd wat we van hen verwachten. Daarbij hebben we laten zien dat we een zelfbewuste regio zijn die werkt aan het innovatief houden van de Achterhoek”, aldus mevrouw Besselink.
Het Lentediner werd georganiseerd door Regio Achterhoek in samenwerking met enkele gemeenten. Strandlodge Winterswijk en Villa Ruimzicht verzorgden het diner.

Bekijk de reportage van Regio8 met onderstaande videoreportage

De Achterhoek zorgt voor morgen

Stelt u zich eens voor dat het 2025 is. Hoe ziet u zichzelf over 10 jaar? Woont u dan nog in hetzelfde huis op dezelfde plek? Woont u nog helemaal zelfstandig of heeft u misschien zorg of ondersteuning nodig?

Voor veel mensen zijn deze vragen lastig te beantwoorden op het moment dat zij volop in het leven staan en nog weinig beperkingen kennen. De praktijk laat zien dat mensen vaak pas over deze vragen gaan nadenken en in actie komen als het eigenlijk al te laat is. Door de vergrijzing en veranderingen in de langdurige zorg, worden steeds meer mensen oud in hun eigen woning. Dit neemt in de toekomst alleen maar verder toe, ook onder groepen met beperkingen en behoefte aan ondersteuning. Hoe kunnen we mensen op tijd laten nadenken over de toekomst? Wat zijn de randvoorwaarden voor het langer zelfstandig thuis wonen en hoe kunnen deze gerealiseerd worden? Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid?

Project

Deze vragen staan centraal in het project “De Achterhoek zorgt voor morgen”, dat onderdeel is van de Uitvoeringsagenda2.0 van Achterhoek 2020 (programma Wonen). Het project, waarvan nu de eindrapportage klaar is, is in 2013 ingediend door de regio als experiment binnen het landelijke actieprogramma bevolkingsdaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken, uitgevoerd door Platform31.

Twee pilots

Achterhoek-zorgt-voor-morgen_illustratie_wat-heb-je-straks-hier-nodig

Illustratie gemaakt tijdens startbijeenkomst “Een Leven lang wonen in Bronckhorst-West” (2015). © Frank Los

Om ervaring in de praktijk op te doen, startten in 2015 twee pilots: ‘Een leven lang wonen in Bronckhorst’, rondom intramurale voorzieningen en ‘Schöneveld seniorvriendelijk; een wijk voor iedereen’, rondom zelfstandig wonen met dementie. Beide pilots waren al aan het begin van het project vastgesteld, op basis van ideeën die bij de regio en betrokken stakeholders leefden. In gesprek met bewoners bleek niettemin al snel dat zij heel andere wensen en perspectieven hebben dan professionals. Wonen en zorg is voor burgers een te abstract begrip, lokale behoeften liggen vooral bij ontmoeting en welzijn. Aan deze inzichten wordt in 2016 vervolg gegeven. *

Opbrengst

Hoewel de pilots nog doorlopen, zijn de resultaten van “De Achterhoek zorgt voor morgen”, opgetekend in een eindrapportage. Deze beschrijft het proces van de afgelopen drie jaar en de opbrengsten van het traject in de Achterhoek. Dit betreft vooral het verkennende en aanjagende aspect.
Daarnaast wordt de verbinding gelegd met een aantal andere initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de regio. De belangrijkste lessen zijn voor de instituties, in het bijzonder de overheid. Zo leren de pilots dat professionals beter moeten aansluiten bij de leefwereld van burgers en de overheid haar regierol dient los te laten. *

>> Lees de volledige eindrapportage “De Achterhoek zorgt voor morgen”.

* Bron alinea’s: Van meer naar beter.

Drukbezochte netwerkbijeenkomst Achterhoek2020

14 maart vond de halfjaarlijkse Achterhoek2020-bijeenkomst plaats. Dit keer in de vorm van een informatieve netwerkbijeenkomst, waarbij de nadruk lag op de nieuwe Uitvoeringsagenda2.0. Met zo’n 280 deelnemers was de zaal in innovatiecentrum ICER tot de laatste stoel gevuld. De avond was onderdeel van het InnovatieFestival 2016 ‘Toekomst in de maak’, dat kort ervoor officieel was geopend.

Het publiek kreeg een blik in de toekomst met een ‘video uit 2020’ (zie hieronder). Een aantal Achterhoekse organisaties en bedrijven kijkt daarin terug op wat er sinds 2016 is bereikt, mede dankzij de focus van Achterhoek2020 op het innovatieve programma Smart Werken. Foppe Atema, voorzitter stuurgroep Achterhoek2020, nam de aanwezigen vervolgens mee in het proces dat geleid heeft tot de Uitvoeringsagenda2.0 en benoemde de hoofdlijnen hieruit.

Smart Werken

De drie O’s (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) hebben de ambities van de Achterhoek uitgewerkt in nieuwe programma’s. Smart Werken is de hoofdfocus en beoogt door de toepassing en verdere ontwikkeling van ‘Smart Industry’ de Achterhoekse economie fundamenteel te versterken. Smart Industry is de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’), waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan. In de Achterhoek is de innovatieve maakindustrie een krachtige en onderscheidende economische motor. De kansen die ‘Smart Werken’ biedt, geven daarom een zeer positief toekomstperspectief voor de regio. Niet alleen voor de maakindustrie; er zijn ook volop mogelijkheden voor kansrijke cross-overs met andere sectoren, zoals de Zorg en Agro-food. Met ons adagium: ‘Smarthub Achterhoek: Toekomst in de maak!’ willen we de Achterhoek krachtig op de kaart zetten.

Subthema’s en samenwerking

Zonder een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en een uitstekende fysieke en digitale infrastructuur kan onze inzet voor ‘Smart Werken’ niet volledig tot zijn recht komen. Daarom ziet Achterhoek2020 ‘Wonen’ en ‘Bereikbaarheid’ als belangrijke subthema’s die de randvoorwaarden vormen om economische ontwikkeling mogelijk te maken. De Uitvoeringsagenda2.0 biedt een basis en focus voor de samenwerking in, maar ook buiten de Achterhoek met partners als provincie Gelderland, Twente, het Rijk, Duitsland en Europa.

Kansen over de grens

Voor Achterhoekers die bereid zijn over de grens te kijken liggen er geweldige kansen in Duitsland, bijvoorbeeld in het onderwijs. Om dit te illustreren gaf gastspreker prof. dr. Horst Toonen, hoogleraar elektrotechniek aan de Westfälische Hochschule in Bocholt, een korte presentatie. Deze hogeschool biedt verschillende (technische) opleidingen, waarmee bachelor- en masterdiploma’s behaald kunnen worden. Dit op zeer acceptabele reisafstand vanuit de Achterhoek en voor een fractie van de kosten die een student in Nederland kwijt zou zijn. Meer informatie in de folder Studeren in Bocholt – super toll und sehr billig.