Kent u de focus van de Uitvoeringsagenda2.0?

Waarom is Smart Industry en Smart Werken een speerpunt voor de Achterhoek? U leest het in de Uitvoeringsagenda2.0. Regio Achterhoek en Achterhoek2020 hebben de agenda samen met vele Achterhoekse partners en in nauw contact met provincie Gelderland opgesteld. De Uitvoeringsagenda vormt de input voor de Gebiedsopgave Achterhoek, een omvangrijk Gelders subsidieprogramma.
Bekijk hier de Uitvoeringsagenda2.0 met bijlagen.

Concept Uitvoeringsagenda 2.0 – reacties welkom

Graag vragen wij uw aandacht voor de Uitvoeringsagenda2.0 van Achterhoek2020. Deze agenda is een aangescherpt en geactualiseerd vervolg op de Uitvoeringsagenda zoals die op 2 juli 2014 is bekrachtigd door de ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden (de 3 O’s).

De Uitvoeringsagenda2.0 is een concept en de 3 O’s zijn momenteel in de gelegenheid te reageren, maar dat geldt uiteraard voor iedereen. Wilt u reageren of heeft u aanvullingen? Neem dan voor 15 maart contact op met één van de contactpersonen.

Strategische focus

In vruchtbare samenwerking met een groot aantal ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden is gewerkt aan een nieuwe Uitvoeringsagenda2.0 van Achterhoek2020. Daarbij is meer focus aangebracht en zijn de opgaven verder uitgewerkt. Het is gebleken dat het maken van scherpe keuzes en het vol blijven inzetten op economische ontwikkeling en werkgelegenheid noodzakelijk is voor de aanpak van de gevolgen van de bevolkingsdaling. Daarom ligt de strategische focus van Achterhoek2020 op het innovatieve programma ‘Smart Werken’.
Zonder een aantrekkelijk woon- en leefklimaat (wonen) en een uitstekende fysieke en digitale infrastructuur (bereikbaarheid) komt ‘Smart Werken’ niet tot volle wasdom. Daarom maken de thema’s ‘Wonen’ en ‘Bereikbaarheid’ ook integraal deel uit van de Uitvoeringsagenda2.0. Hier vindt u de Uitvoeringsagenda2.0 met de bijbehorende documenten.

Doel

Met de Uitvoeringsagenda2.0 wil de stuurgroep Achterhoek2020 een nieuwe focus en richting aangeven. Zij wil bovendien partners binnen en buiten de Achterhoek, zoals provincie Gelderland, regio Twente, het Rijk, Duitsland en ‘Europa’ mobiliseren om bij te dragen of mee te werken aan projecten. Doel is om samen een economisch sterke, vitale, bereikbare en toekomstbestendige Achterhoek te realiseren.

Uitvoeringsagenda2.0: focus op Smart Werken

Er komt een nieuwe versie van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020, waarin het concept ‘Smart Werken’ leidend is. Het is de bedoeling dat de achterbannen van de samenwerkende partners in de Achterhoek (de drie O’s) hierover begin volgend jaar een advies geven en deze Uitvoeringsagenda2.0 onderschrijven.

Waarom deze focus?
Uit krimponderzoek is gebleken dat scherpe keuzes maken en het draaiende houden van de economie belangrijke instrumenten zijn om de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op te vangen en de welvaart aan te jagen. Focussen op één kwaliteit of kracht van de Achterhoekse economie en vervolgens samenwerken in een cluster om deze kwaliteit optimaal te benutten, is hiervoor een effectieve aanpak. In de Achterhoek is de innovatieve maakindustrie een krachtige en onderscheidende motor. De kansen die Smart Werken biedt, geven deze sector een zeer positief toekomstperspectief. Bij Smart Werken gaat het erom het maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie- en technologische ontwikkelingen om efficiënter, flexibel en op maat te kunnen en produceren en werken. Het gaat hierbij zeker niet alleen om de maakindustrie: Smart Werken biedt ook vele kansen voor sectoren als de Zorg of Agro/food. Denk aan de mogelijkheden van digitale communicatie (voor zorg of productie op afstand), de inzet van zorg- of productierobots of het gebruik van slimme sensoren in de bodem of op landbouwmachines. Smart Werken vormt daarom de kern van de Uitvoeringsagenda2.0.

Totaalaanpak
Randvoorwaarden voor Smart Werken zijn ‘het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat’ en ‘het optimaliseren van de fysieke en digitale infrastructuur’, oftewel aandacht voor Wonen en Bereikbaarheid: naast Werken de andere twee thema’s van de Uitvoeringsagenda. Deze thema’s vormen een samenhangend geheel, waardoor de Uitvoeringsagenda2.0, inclusief uitgewerkte programmalijnen een totaalaanpak is voor een toekomstbestendige en vitale Achterhoek.

Proces
De nieuwe Uitvoeringsagenda Achterhoek komt tot stand met inbreng van de samenwerkende partijen in Achterhoek2020, zoals de regiegroep Smart Industry, de verschillende regionale portefeuillehoudersoverleggen, het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, de kennismakelaars van Achterhoek2020, Achterhoek20202Jong, AGEM en vele anderen. Een goede onderlinge afstemming is nodig. Hiervoor leggen bijvoorbeeld de samenwerkende gemeenten via Regio Achterhoek hun inbreng voor aan de stuurgroep Achterhoek2020. De stuurgroep stelt daarna een conceptversie van de Uitvoeringsagenda op en vraagt de achterbannen in februari  om reactie en draagvlak. De definitieve Uitvoeringsagenda wordt in april aangeboden aan de provincie Gelderland als inbreng voor de Gebiedsopgave Achterhoek en andere programma’s. Daarnaast is de agenda natuurlijk een uitnodiging aan alle andere partners van de Achterhoek om mee te doen.

Dynamische agenda
De Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020 is dynamisch. Dit betekent dat er voortdurend nieuwe projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd om de doelen op het gebied van Werken, Wonen en Bereikbaarheid te realiseren.

Zie ook www.smarthub.nl

Minder leerlingen en personeel: innovatie hard nodig

Uit de Transitieatlas Beroepsonderwijs Achterhoek blijkt dat de beroepsbevolking in de periode tot 2030 met 19.000 personen afneemt. Het is dus een stevige opgave om de Achterhoekse economie minstens zo goed te laten groeien als de Nederlandse, zoals de ambitie is van de Uitvoeringsagenda Achterhoek2.0.
Volgens prognoses zal het aantal leerlingen op de scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek met 5.800 afnemen, een daling van 30%.
Lees het rapport Transitieatlas Beroepsonderwijs Achterhoek

Innovatie
Om én de teruggang in arbeidskrachten op te vangen én een economische groei te realiseren is innovatie van groot belang. Immers door innovatie kan met relatief minder mensen meer omzet worden gerealiseerd zodat de arbeidsproductiviteit stijgt. Desondanks zijn er zo’n 2.660 extra werknemers nodig om deze groei te realiseren. Naast de uitbreidingsvraag krijgt de Achterhoek tot en met 2025 te maken met een vervangingsvraag (mensen die de arbeidsmarkt verlaten door o.a. pensioen) van 25.000 werknemers.
Dat betekent dat ruim 27.000 nieuwe werknemers nodig zijn in 2025. In de bouwnijverheid, de (slimme) maakindustrie en de HTSM zal het aantal banen het sterkst toenemen, naast een forse vraag naar personeel in de zorgsector. Overschot van personeel zal met name komen vanuit de zakelijke-, financiële- en overige dienstverlening.

Talent behouden
Naast de maximale inzet op innovatie, om de arbeidsproductiviteit te laten stijgen, is het nodig om maximaal in te zetten op het behouden van talent (zoals het verhogen van de doorstroom van leerlingen uit de regio naar de arbeidsmarkt, het terughalen van jongeren en ouderen die buiten de regio een baan hebben) en het benutten van mensen die op dit moment nog niet werkzaam zijn (zij-instromers, mensen met een uitkering, statushouders).

Achterhoekse partijen maken de komende maanden een concrete agenda om gezamenlijk deze opgave te realiseren.

Bron: POA Achterhoek

Nieuwe Regiobarometer is uit!

De Regiobarometer is een monitoringsinstrument met feiten en cijfers over de Achterhoek. Hij brengt ontwikkelingen en trends in beeld en biedt daardoor handvatten voor het bijsturen van beleid of het starten van nieuwe projecten. De Regiobarometer brengt ontwikkelingen met elkaar in verband en geeft waar mogelijk een doorkijk richting de toekomst.  De speerpunten van de Uitvoeringsagenda Achterhoek2020 (Werken, Wonen, Bereikbaarheid) vormen het uitgangspunt.

Lees meer

D’r An! Nieuwe gezichten bestuur Regio Achterhoek

Mark Boumans is aangewezen als nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur van Regio Achterhoek, het samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten.  De heer Boumans is sinds 18 mei burgemeester van Doetinchem. Ook nieuw in het bestuur is Joris Bengevoord, recent benoemd tot burgemeester van Winterswijk.

Achterhoekse belangen
Regio Achterhoek zet zich op allerlei manieren in om de belangen van de Achterhoek te behartigen bij partners als provincie, Rijk en Europa. Dit gebeurt samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Leidend daarbij is de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. Het zwaartepunt van deze agenda ligt op het thema Werken/ Smart Industry, nodig om de Achterhoek economisch krachtig en daarmee leefbaar te houden.
Actuele onderwerpen voor de Achterhoek zijn daarnaast: samen met de vijf krimpprovincies meer aandacht van het Rijk vragen voor balans tussen Randstad en grensregio’s, de aanpak van leegstand, stimuleren van verduurzaming, zorg voor goede bereikbaarheid en versterken van de samenwerking met onze Duitse buurregio’s.

Bestuur Regio Achterhoek
In het algemeen bestuur hebben naast Mark Boumans en Joris Bengevoord zitting: Gerard Nijland (wethouder gemeente Aalten), Marijke van Haaren (wethouder gemeente Berkelland), Arno Spekschoor (vicevoorzitter, wethouder gemeente Bronckhorst), Peter Drenth (wethouder gemeente Doetinchem), Annette Bronsvoort (burgemeester gemeente Oost Gelre) en Bert Kuster (wethouder gemeente Oude IJsselstreek).
Het dagelijks bestuur bestaat uit Mark Boumans, Arno Spekschoor en Joris Bengevoord. De heer Bengevoord is als portefeuillehouder Grens afgevaardigd naar het dagelijks bestuur van de in Gronau zetelende Euregio.

“D’r an!”
Nu alle functies weer goed bezet zijn, kan Regio Achterhoek op volle kracht doorwerken om de belangen van de inwoners van de Achterhoek te dienen. Er is nog heel veel te doen. Kortom: “D’ran!”

Op de foto:
Staand van links naar rechts: Bestuursleden Henk Hengeveld (vervanger Bert Kuster), Gerard Nijland, Arno Spekschoor, Joris Bengevoord en regiosecretaris a.i. Saar Veneman.
Zittend van links naar rechts: Bestuursleden Annette Bronsvoort, Mark Boumans (vz), Peter Drenth en Marijke van Haaren.

Wat deed Achterhoek2020 in 2016?

Benieuwd naar de resultaten? In 2016 zijn een kleine twintig projecten van de uitvoeringsagenda gestart. De Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020 is het antwoord van de Achterhoek op de demografische ontwikkelingen. Het draaiende houden van de economie door in te zetten op Smart Werken is prioriteit nummer één.

Bekijk de Resultaten Achterhoek2020 in 2016

Nieuwe koers voor groei én krimp

“Nederland is te klein om te verdelen in groei- en krimpgebieden. Als Nederland vooruit wil, dan heb je alles nodig, óók de ruimte en expertise van de krimpregio’s, zoals de maakindustrie”. Zo stelde Marianne Besselink (burgemeester gemeente Bronckhorst) namens de Achterhoek tijdens het symposium Nederland in Balans op 2 februari in Nieuwspoort Den Haag. Aanwezig waren ruim 50 vertegenwoordigers van politieke partijen, ministeries, provincies, regio’s en gemeenten.Het symposium werd georganiseerd door de provincies Fryslân, Groningen, Gelderland, Limburg en Zeeland, ook wel de ’K5’ genoemd. Zij trekken samen op richting het Rijk, omdat zij zien dat er steeds meer een disbalans ontstaat tussen groei- en krimpgebieden en hier vanuit de landelijke overheid nog onvoldoende aandacht voor is.

Groei en krimp
Bea Schouten (gedeputeerde provincie Gelderland) opende het symposium en lichtte de gedachte achter Nederland in Balans toe. Terwijl de steden in de Randstad in toenemende mate te kampen krijgen met ruimtegebrek door de grote vraag naar hoogwaardige woningen, kampen de regio’s in de randen van ons land met leegloop en leegstand. Groei en krimp zijn in feite twee zijden van dezelfde medaille. De provincies pleiten dan ook voor een integrale aanpak van de gevolgen van de demografische verschuivingen, om juist ook de kansen van deze ontwikkeling te benutten. Met structurele investeringen in verbindingen, onderwijs en sociale structuur kunnen de regio’s een volwaardige bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en de steden ontlasten in hun groeiende vraag naar ruimte.

Krachtenbundeling in de Achterhoek
Juist in de Achterhoek liggen veel economische kansen, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Werken. De lokale bevolking is hier bovendien bijzonder actief in het aandragen van inventieve en flexibele oplossingen om hun kern of wijk leefbaar te houden. Tegelijk  liggen er grote opgaven  (op het gebied van leegstand, bereikbaarheid etc.) die we niet alleen kunnen aanpakken. Nú investeren betekent anticiperen op de toekomst en het  benutten van de kansen en mogelijkheden die er zijn.

Erkenning
Ook werden enkele ‘best practices’ toegelicht. Martin Stor (kennismakelaar Werken van Achterhoek2020) vertelde over de bundeling van krachten door ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties rond de Uitvoeringsagenda en Smart Industry. Op de vraag of we dan nog wel iets nodig hebben van het Rijk antwoordde hij: “Erkenning van de Achterhoek als dé innovatieve en Smart Industry-regio. Het is onterecht als er landelijk altijd alleen maar over Eindhoven gesproken wordt, terwijl er ook in andere regio’s heel mooie dingen van de grond komen”.

Op zoek naar balans
Kamerleden Hayke Veldman (VVD), Harm Brouwer (PvdA), Daan Prevoo (gedeputeerde provincie Limburg), Erik ter Brake (VNO-NCW/ MKB), Laura Broekhuizen-Smit (wethouder gemeente Oldambt) en Marianne Besselink (burgemeester gemeente Bronckhorst) gingen met elkaar in debat over de uitdagingen waar de regio’s voor staan en welke rol het Rijk daarbij kan spelen.
Minister Plasterk liet via een videoboodschap weten: “We zijn een klein land en moeten daarom goed gebruik maken van onze ruimte. Het ene deel van ons land kampt met ruimtegebrek, terwijl andere delen van het land juist ruimte genoeg hebben. Voor elke regio is het een zoektocht naar de juiste balans. Naar die balans gaat u vandaag samen op zoek en ik ben heel benieuwd tot welke nieuwe ideeën dat zal leiden.”

Mogelijk een investeringsfonds
Als symbool voor de balans in Nederland werd een weegschaal aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Directeur-Generaal Gert-Jan Buitendijk nam het cadeau in ontvangst. “Uiteraard weet niemand wat de koers wordt na de landelijke verkiezingen, maar ik sluit een investeringsfonds voor de regio’s niet uit”, aldus Buitendijk.

Zie ook de reportage van Regio8

Achterhoek2020-bijeenkomst 12 december 2016

Achterhoek2020 organiseert in de donkerste maand van het jaar een sprankelende, informatieve netwerkbijeenkomst over de nieuwste projecten van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020.

Graag belichten we voor u de stand van zaken: welke projecten zijn met een financiële impuls van de provincie van start gegaan? Wat betekent dit voor de Achterhoek?
Aansluitend kunt u zich in tafelgesprekken laten informeren en meepraten over deze en nieuwe projecten. Uw ideeën en inzet zijn zeer welkom.

Datum: maandag 12 december 2016
Locatie: Philips Lighting BV, Rondweg Zuid 85 in Winterswijk

Programma
19.00 uur  Inloop
19.30 uur  Projecten in de spotlights van Philips
20.00 uur  ‘Balans in Nederland’ door gedeputeerde Bea Schouten
20.15 uur  Tafelgesprekken: interactie over Achterhoek2020-projecten en -onderwerpen
21.15 uur  Netwerkborrel

Voor het onderdeel ‘Tafelgesprekken’ vragen wij u om aan te geven over welke projecten u meer wilt weten of waarover u wilt meepraten. U kunt kiezen uit 14 onderwerpen, waarover u hier meer leest. U neemt deel aan twee gesprekstafels, waarvoor u maximaal drie voorkeuren kunt doorgeven.

Aanmelden graag zo snel mogelijk, via het aanmeldformulier.

Achterhoek2020 bijeenkomst op 12 december

Kom naar de netwerkbijeenkomst over de nieuwste projecten van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. We organiseren in de donkerste maand van het jaar een sprankelende, informatieve avond bij Philips Lighting BV in Winterswijk. Graag belichten we voor u de stand van zaken: welke projecten zijn met een financiële impuls van de provincie van start gegaan? Wat betekent dit voor de Achterhoek? Aansluitend kunt u zich in tafelgesprekken laten informeren en meepraten over deze en nieuwe projecten. Uw ideeën en inzet zijn van harte welkom.

Reserveer maandagavond 12 december van 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) tot 21.30 uur alvast in uw agenda. De uitnodiging met programma en mogelijkheid om u aan te melden volgt medio november.

Graag tot ziens op 12 december!

Foppe Atema
voorzitter stuurgroep Achterhoek2020