Smart Governance

De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. De nieuwe regionale samenwerkingsstructuur (triple helix) is een veelbelovende manier om sturing te geven aan de transformatie van ons gebied en om een gedragen regionale agenda te ontwikkelen. Door gezamenlijke besluitvorming van de partners in de Achterhoek vergroten we de proceslegitimiteit en betrokkenheid en versterken we de uitvoeringskracht. Samen met provincie en Rijk monitoren we het proces en formuleren we evaluatiepunten. Hiermee leveren we input voor een wijziging van de WGR.
Visie en Agenda2030 zijn in de maak. Lees in de ToekomstKrant welke thema’s aan bod komen. Achterhoek2030 vervangt Achterhoek2020 en de zes portefeuillehoudersoverleggen. De voorlopige naam van de samenwerking is Achterhoek2030.

Wie doet wat?
De Achterhoek Board bepaalt de inhoud (Agenda2030). De Achterhoek Raad (50 gemeenteraadsleden) bepaalt samen met de Board de Agenda 2030 voor de Achterhoek en controleert de voortgang. Zes Thematafels voeren deze agenda uit.

Board, Raad en Thematafels
In de Achterhoek Board zitten tien bestuurders uit bedrijfsleven, gemeentes, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector plus een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast is er de Achterhoek Raad met 49 gemeenteraadsleden die meekijken en -beslissen en die toezien op de resultaten. De uitvoering van de Agenda2030 gebeurt in zes Thematafels waaraan de verschillende partners deelnemen. Alle Achterhoekers kunnen straks bijdragen, onder andere via een burgerpanel.
Er zijn regelmatig ‘Achterhoekdagen’ waarop de Board en de zes Thematafels bijeen komen. De Achterhoek Raad komt vier keer per jaar bijeen.

En Regio Achterhoek?
Regio Achterhoek voert de regie op de algehele samenwerking en zorgt ervoor dat de Achterhoek Agenda2030, de jaarplannen en bijbehorende investeringsagenda worden opgesteld en uitgevoerd. Ze adviseert Board en Raad over de lobby en subsidies en levert hiervoor ook capaciteit.De zeven gemeenten die samenwerken in Regio Achterhoek, blijven hiervan deel uitmaken. Tegelijkertijd maken zij ook deel uit van de nieuwe (uitgebreide) samenwerkingsvorm waarin provincie, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aan het stuur staan.