Achterhoek Raad

Wat doet de Achterhoek Raad

Bevoegdheden en taken van de Achterhoek Raad

Samenstelling van de Achterhoek Raad

Hoe wordt dit gefaciliteerd?

Raadsleden Achterhoek Raad

Overzicht bijeenkomsten (inclusief stukken en livestream)

Live meekijken? Klik hier voor de livestream

Wat doet de Achterhoek raad?

Op 3 september 2018 is de Achterhoek Raad geïnstalleerd; een democratisch gelegitimeerd orgaan van raadsleden dat instemt met de grote lijnen van de regionale samenwerking. Raadsleden uit zeven gemeenten treffen elkaar hier en bepalen samen de globale koers voor de Achterhoek.

De Achterhoek Raad gaat over de inhoud van de samenwerking en benoemt de kaders en thema’s waarmee de Achterhoek Board aan de slag moet; eerst in de visie en daarna jaarlijks.
Voorwaarde is dat de Achterhoek Raad vroeg in het proces van regionale visievorming of beleidsontwikkeling kaderstellend kan sturen en goed gefaciliteerd wordt.

Waarom?
Een van de belangrijkste aanleidingen voor het vernieuwen van de samenwerking was het vergroten van de sturingsmogelijkheden die raadsleden hebben voor de regionale ontwikkelingen en –   besluitvorming.

Bevoegdheden en taken van de Achterhoek Raad

De Achterhoek Raad heeft geen formele, publiekrechtelijke bevoegdheden. Zo blijft het geven van zienswijzen op de begroting van Regio Achterhoek een bevoegdheid van elke individuele gemeenteraad, evenals het benoemen van leden in het algemeen bestuur. In juridische zin verandert er weinig aan de huidige situatie, maar in de inhoudelijke aansturing wel:

 • De Achterhoek Raad stemt (al dan niet) in met de Achterhoek Agenda, Jaarplannen en evaluaties zoals die voorbereid en voorgesteld worden door de Achterhoek Board en stuurt daarmee aan de voorkant op de Agenda;
 • De Achterhoek Raad krijgt het recht te amenderen en/of moties in te dienen op voorstellen van de Achterhoek Board (bijvoorbeeld het Jaarplan);
 • De Achterhoek Raad krijgt de taak om de leden van de Achterhoek Board te benoemen; voordracht geschiedt door het algemeen bestuur en de achterbannen van de andere O’s;
 • De Achterhoek Raad kan een Thematafel op ieder moment verzoeken om geïnformeerd te worden over de stand van zaken en kan de Achterhoek Board actuele onderwerpen meegeven;
 • De leden van de Achterhoek Raad zijn ‘ambassadeurs’ van de regionale samenwerking in hun eigen gemeenteraad.
Individuele gemeenteraad Achterhoek Raad
Zienswijzen geven op de begroting van Regio Achterhoek Instemmen met de inhoud van de Achterhoek Agenda
Besluiten over grote, regionale projecten met ‘nieuw’ budget Instemmen met de inhoud van de Jaarplannen
Voordragen en benoemen van leden algemeen bestuur van Regio Achterhoek Benoemen van leden Achterhoek Board

Samenstelling van de Achterhoek Raad

       De Achterhoek Raad bestaat uit:

 • Eén vertegenwoordiger per fractie van elke deelnemende
  Zo is elk politiek geluid vertegenwoordigd,
  maar wordt wel recht gedaan aan de electorale
  verhoudingen binnen de gemeenten;
 • Deze vertegenwoordiger krijgt zoveel ‘stempunten’ als
  zijn fractie raadsleden kent. Dat betekent bijvoorbeeld
  dat de stem van een vertegenwoordiger van een fractie
  van vijf raadsleden vijf keer meetelt tijdens de stemming;
 • De Achterhoek Raad wordt voorgezeten door de voorzitter
  van Regio Achterhoek.

De vertegenwoordiger is in principe een raadslid, maar kan in bepaalde gevallen ook een raadsopvolger zijn (bijvoorbeeld bij ziekte van een éénmansfractie). Ook is het mogelijk dat een raadslid uit één gemeente meerdere fracties (uit dezelfde óf een andere gemeente) vertegenwoordigt. Coalitievorming is mogelijk, maar natuurlijk niet verplicht.

Raadsleden die niet als vertegenwoordiger benoemd zijn, zijn wel van harte welkom bij de bijeenkomsten van de Achterhoek Raad. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

 Hoe wordt dit gefaciliteerd?

 • De frequentie van vergaderen is minimaal driemaal per jaar.
 • Elke gemeenteraad kan vragen om extra beraadslaging wanneer zij dat nodig vindt.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Achterhoek Board om een vergadering van de Achterhoek Raad inhoudelijk voor te bereiden.
 • De cyclus van de Achterhoek Raad wordt zo goed mogelijk afgestemd op de cyclus van de gemeenteraden, zodat bijvoorbeeld het geven van zienswijzen op de begroting (door de gemeenteraad) en het stemmen over een Jaarplan (door de Achterhoek Raad) op passende momenten plaatsvinden.
 • Vergaderingen van de Achterhoek Raad zijn openbaar, en digitaal te volgen.
  Vergaderstukken worden ruimschoots op tijd toegezonden en zijn voor iedereen inzichtelijk. Voor de leden van de Achterhoek Raad is er (griffie)ondersteuning vanuit de Regio Achterhoek beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Birkitta Kortes Griffie,
mail: b.kortes@8rhk.nl telefoon: 06 – 49 32 4000.