Circulaire economie en Energietransitie

Doel
De Achterhoek is energieneutraal in 2030: we wekken evenveel energie op als we verbruiken en circulair in 2050: producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. “Reduce, Reuse & Recycle”

Werkwijze
De thematafel bedenkt nieuwe projecten en beoordeelt initiatieven. Er zijn cross-overs met de thematafels Wonen en vastgoed, Mobiliteit en Bereikbaarheid, Onderwijs en Arbeidsmarkt en Smart Werken en Innovatie.

Pijlers:
1) Energietransitie
Van fossiele brandstoffen overstappen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie (Klimaatakkoord van Parijs).

2) Circulair ondernemen
Ondernemen/organiseren met een kringloop van grondstoffen, zo min mogelijk energieverbruik en zonder afval. Met een slimme strategie, onderscheidend profiel, nieuwe verdienmodellen, meer omzet en winst.

Project: Achterhoek onderneemt duurzaam en Toekomstbestendig ondernemen

Project: Circulair ondernemen
Bedrijvenparken worden efficiënt functionerende ecosystemen. Drie bedrijvenparken starten in 2019 en zijn uiterlijk in 2030 zelfvoorzienend. Ook gemeenten en onderwijs zijn betrokken

3) Kringlooplandbouw
Op weg naar een vitale agrarische sector in een leefbaar landschap met aandacht voor natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Project: Kunstmestvrije Achterhoek
Sluiten van de mestkringloop. Waardevolle nutriënten gaan niet verloren, energiebesparing, minder CO2-uitstoot en minder kosten voor de boer.

4) Duurzaam vastgoed
De Achterhoek streeft naar levensloopbestendige woningen en vastgoed met een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik. (De Thematafel Wonen en Vastgoed is hiervoor eerst verantwoordelijke.)

Project: Energieloket
Duurzaam en levensloopbestendig maken van vastgoed, verbeteren leefomgeving, stimuleren innovaties, versterken economie. Zie https://verduursaamenergieloket.nl/

Meer informatie

Meer weten over wat de bestuurders van bedrijven, organisaties en gemeenten aan deze tafel met elkaar bespreken? Na afloop van iedere bijeenkomst geven we in korte films een terugblik.
Of neem contact op met programmaregisseur Joke Emaus.

Subsidie aanvraag
Heb je een project(idee)? Neem dan contact op met de betreffende programmaregisseur (lees meer). Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je project binnen de focus van de Achterhoek Visie 2030 past. Of vul direct het aanvraagformulier in.

Bekijk ook de ToekomstKrant Achterhoek, pagina 7.

Benieuwd naar wie er aan tafel meepraten?
Klik hier voor de deelnemers  van de Thematafel Circulaire economie & Energietransitie.