Over de grens

De Achterhoek doet het niet alleen. Samenwerking over de grenzen van de Regio heeft onze volle aandacht. Samenwerking met onze buurregio’s, de provincie, het Rijk, met ons buurland Duitsland en in Europa. We doen dit in verschillende vormen en allianties.

Het slechten van de grensbarrière met Duitsland (ook wel ontgrenzen genoemd) is van groot belang om de economische ontwikkeling van de Achterhoek te stimuleren. Indien de grens zou wegvallen, zouden er voor Achterhoekers 400.000 banen beschikbaar komen op bereisbare afstand. De mogelijkheden voor ondernemers om zaken te doen zouden enorm toenemen. Kennis van de buurtaal en gebruiken zijn hiervoor een cruciale voorwaarde.

Op de portal startpunt Grensarbeid staat informatie voor werkzoekenden die over de grens willen werken.

EUREGIO’S
De Achterhoek is vertegenwoordigd in de EUREGIO https://www.euregio.eu/nl en Euregio Rijn-Waal https://www.euregio.org/  Twee samenwerkingsverbanden van grensregio’s in Oost-Nederland en West-Duitsland. Doel is om de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen en de deelregio’s te laten samengroeien tot een geïntegreerde regio die grenzenloos sterk is. Belangrijk in deze samenwerking is ook het initiëren en uitvoeren van grensoverschrijdende projecten in het kader van Interreg. Belangrijke projecten zijn bijvoorbeeld “spreek je buurtaal” , leren zonder grenzen en de grensinfopunten. Ook grensoverschijdende (openbaar) vervoer, diploma-erkenning en uitwisseling van studenten en personeel staan hoog op de agenda. Zie ook ons ambitiedocument.

De heer J. Bengevoord, is lid van het DB van de EUREGIO. De heer Bengevoord is portefeuillehouder buitenlandse betrekkingen in de Achterhoek en hét aanspreekpunt voor de samenwerking met Duitsland en in Europa.

In de Euregioraad zijn twaalf zetels voor de Achterhoek gereserveerd, deze worden ingevuld vanuit de 7 gemeenten en het Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast zijn er drie ‘Arbeitsgruppen’ (adviescommissies) voor de Euregioraad: Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Mozer (Maatschappelijke Ontwikkeling.). In de Arbeitsgruppen zijn de Achterhoekse  Thematafels vertegenwoordigd.

Grenzhoppers
Om de samenwerking met onze Duitse buren een impuls te geven zijn in 2016 de grenzhoppers opgericht. Een regionaal platform voor kennisdeling en faciliteren en daarnaast de uitvoering van uiteenlopende grensoverschrijdende projecten en activiteiten.

Oost Nederland in Europa
Europa kent regio’s op de schaal van landsdelen. Overijssel en Gelderland vormen samen Landsdeel Oost. Samenwerken op landsdeelniveau biedt grote voordelen. Er is een Innovatieprofiel voor Oost-Nederland opgesteld (focus Smart Industry), op basis waarvan Overijssel en Gelderland een gezamenlijke Europese subsidieaanvragen voorbereiden.
Zes hoogleraren uit beide provincies hebben De kracht van Oost-NL in beeld gebracht. Hierin staan de grote opgaven voor Oost-Nederland, die beide provincies inbrengen in de MIRT-meerjarenplanning.

In 2015 hebben de provincies Overijssel en Gelderland de Duitslandstrategie Oost-Nederland opgesteld. De provincies zetten vooral in op het bouwen aan duurzame relaties. Jaarlijks organiseert Regio Achterhoek het tweedaags bezoek aan de Open Days van het Comité van de Europese Regio’s. Hieraan neemt een delegatie van ondernemers en bestuurders en maatschappelijke organisaties deel.
Om ook bestuurlijk aan duurzame relaties te bouwen, vindt vanaf 2017 twee keer per jaar een Landräterkonferenz plaats, met vijf Landrärter uit NRWF, twee gedeputeerden (uit Overijssel en Gelderland) en twee portefeuillehouders Grens, waaronder de heer Bengevoord.